Blog

Hoe ontstaat verzuim?
Met ingebrekestelling

Verzuim kan op verschillende manieren ontstaan. De hoofdregel is dat het verzuim intreedt door een schriftelijke aanmaning, waarbij de nalatige partij wordt gewezen op haar tekortkomingen en een redelijke termijn krijgt om deze te herstellen. Deze aanmaning wordt een ingebrekestelling genoemd. Indien een partij gedurende die periode alsnog niet nakomt, dan is sprake van verzuim. Om bewijsproblemen te voorkomen is het raadzaam een  ingebrekestelling per aangetekende post te versturen.

Zonder ingebrekestelling

Daarnaast kan verzuim ook zonder ingebrekestelling intreden en wel in onder meer de volgende situaties:

  • wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft; denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet (volledig) betalen van een factuur binnen de daarvoor geldende betalingstermijn,
  • wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding uit hoofde van een wanprestatie en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen, of
  • wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

In sommige gevallen staan de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg dat de schuldenaar zich succesvol op het uitblijven van een ingebrekestelling kan beroepen. Daarnaast kunnen de redelijkheid en billijkheid ook meebrengen dat in het geheel geen ingebrekestelling nodig is.

Hoe eindigt verzuim?

De periode van verzuim kan op verschillende manieren eindigen:

  • De schuldenaar kan zijn verzuim zuiveren door alsnog correct na te komen,
  • Wanneer de schuldeiser een correct aanbod tot nakoming door de schuldenaar weigert raakt hij in schuldeisersverzuim waardoor het verzuim van de schuldenaar eindigt,
  • Nakoming wordt gedurende het verzuim blijvend onmogelijk, of
  • De verbintenis, waarin de schuldenaar tekort is geschoten, is teniet gegaan doordat de verbintenis wordt omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding of doordat de overeenkomst waaruit de niet nagekomen verbintenis voortspruit is vernietigd of ontbonden.
Conclusie

Omdat verzuim essentieel kan zijn voor het succesvol instellen van bepaalde rechtsvorderingen, is het dus van belang goed uit te zoeken of verzuim überhaupt nodig is en zo ja of het verzuim al is ingetreden en of het verzuim nog steeds bestaat. Uiteraard zijn onze specialisten van Adriaanse van der Weel Advocaten graag bereid u hierbij te helpen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team