1. Adriaanse van der Weel Advocaten, gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te Middelburg, Rotterdam en Terneuzen, is een maatschap waarin wordt deelgenomen door besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Een lijst van compagnons van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. Adriaanse van der Weel Advocaten (hierna: “de maatschap” of “Adriaanse van der Weel”) stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.
   
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing.
   
 3. Wanneer in het kader van een door de maatschap uitgevoerde opdracht, verleend door de cliënt, de maatschap aansprakelijk wordt gesteld voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van de maatschap beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
   
 4. De maatschap overlegt zo mogelijk tevoren met de cliënt over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van de cliënt. Voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derden is de maatschap niet aansprakelijk. De maatschap is door de cliënt gemachtigd om namens deze eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. De cliënt vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van de maatschap. Dit geldt zowel voor in Nederland als in het buitenland ingeschakelde derden.
   
 5. Niet alleen de maatschap, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van de maatschap hebben verlaten.
   
 6. Tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium dat de maatschap in rekening brengt, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met (een) jaarlijks vast te stellen uurtarie(f)(ven). Door de maatschap ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d. worden door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht. In beginsel brengt de maatschap maandelijks haar werkzaamheden aan de cliënt in rekening. Er geldt een betalingstermijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie.
   
 7. Adriaanse van der Weel archiveert ieder dossier gedurende zeven jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft Adriaanse van der Weel het recht het dossier te vernietigen.
   
 8. Adriaanse van der Weel is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de cliënt dat wenst, kan van deze regeling gebruik gemaakt worden. Op verzoek wordt het klachtenreglement van Adriaanse van der Weel kosteloos toegezonden. Het klachtenreglement kan tevens worden geraadpleegd op de website van Adriaanse van der Weel: www.avdw.nl. Geschillen omtrent de hoogte van de declaratie kunnen zowel door de cliënt als door de maatschap aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd.
   
 9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
   
 10. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de maatschap en de cliënt kennis te nemen. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van discrepantie tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst leidend.