Het Onderwijsrecht kent vele gezichten. Tot het Onderwijsrecht behoren de regels die gelden tussen het instellingsbestuur van een universiteit, hbo-instelling of mbo-instelling en studenten van die instelling. Maar ook de regels voor de verhouding tussen de schoolleiding van een school voor primair of voortgezet onderwijs en ouders van leerlingen maken onderdeel uit van het Onderwijsrecht. Tot het Onderwijsrecht behoren verder nog de regels voor de relatie tussen een instelling of school en andere instanties, zoals het ministerie van OCW, gemeenten of de Inspectie van het onderwijs. 

Welke zaken behoren tot het onderwijsrecht?

De regels die deel uitmaken van het Onderwijsrecht gaan over onderwerpen zoals: 

De regels voor de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers in het onderwijs worden meestal niet tot het Onderwijsrecht gerekend, maar liggen duidelijk wel in het verlengde daarvan. Het arbeidsrecht in het onderwijs vertoont zowel kenmerken van de rechtspositie van ambtenaren die in dienst zijn van de overheid, als kenmerken van het arbeidsrecht dat geldt voor werknemers bij bedrijven. In dit arbeidsrecht klinkt altijd de bijzondere rol van het onderwijs in de maatschappij door. Als gespecialiseerd Onderwijsrecht advocaten zijn wij op al deze terreinen thuis. 

Waar zijn de regels van het Onderwijsrecht terug te vinden?

De regels die samen het Onderwijsrecht vormen zijn voor een groot deel terug te vinden in zogenaamde sectorwetten:

  • voor het hoger onderwijs (universiteiten en hbo-instellingen) is dat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (‘WHW’);
  • het middelbaar beroepsonderwijs (de roc’s) is geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (‘Web’);
  • voor het voortgezet onderwijs is er de Wet op het voortgezet onderwijs (‘WVO’);
  • voor de basisscholen is er de Wet op het primair onderwijs (‘WPO’);
  • het primair en voortgezet speciaal onderwijs zijn geregeld in de Wet op de expertisecentra (‘Wec’).

En dan zijn er nog bijzondere wetten, zoals de Wet Studiefinanciering 2000 (‘Wsf 2000’), de Wet Medezeggenschap op Scholen (‘WMS’) en de Wet op het onderwijstoezicht. Voor de diverse onderwijssectoren zijn er afzonderlijke cao’s afgesloten (zoals de cao NU, cao HBO, cao VO, cao PO).

Wij beheersen al deze wetten en cao’s tot in detail. 

Kwaliteit van het onderwijs

Voor de kwaliteit van het onderwijs bestaan er allerhande regels voor de inhoud van het onderwijs en de wijze waarop onderwijs wordt aangeboden, zoals studiegidsen, onderwijs- en examenregelingen, reglementen voor rechtsbescherming en dergelijke. Soms zijn hier ook bijzondere organen bij betrokken, zoals een examencommissie, commissie voor beroep of een college van beroep voor de examens. 

Medezeggenschap in het onderwijs

In de medezeggenschapsraad praten studenten, ouders van leerlingen en personeel van een instelling of school mee over beslissingen van het bestuur. Op deze manier komt het bestuur tot betere besluiten, en helpt betrokkenheid van de medezeggenschapsraad om draagvlak te verwerven voor de te nemen beslissingen.

Hebt u juridisch advies nodig op het gebied van Onderwijsrecht?

Wij staan zowel instellingsbesturen en schoolbesturen bij, als docenten, wetenschappelijk personeel, onderwijzend personeel, studenten en ouders van leerlingen. Ook adviseren wij regelmatig examencommissies, colleges van beroep voor de examens en medezeggenschapsraden. Wij richten ons hierbij altijd op het vinden van een oplossing voor het gerezen probleem. Als Onderwijsrecht advocaat treden wij op als vertegenwoordiger in correspondentie en bij onderhandelingen. Als het nodig is, voeren wij een procedure. Het doel is uiteraard altijd het bereiken van een resultaat dat voor u acceptabel is. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met een Onderwijsrechtadvocaat en kom langs voor een kop koffie of thee op ons advocatenkantoor in Middelburg, Rotterdam of Terneuzen. 

Specialisten Onderwijs

Bekijk ons team