Elk bedrijf kan worden geconfronteerd met een inspectie door de overheid op de naleving van regels. 

Constateert de overheid een overtreding van een regel, dan kan zij naleving van die regel afdwingen door middel van het opleggen van een herstelsanctie, zoals een last onder dwangsom. 

Is het overtreden van de regel een strafbaar feit, dan kan de inspectie veranderen in een strafrechtelijk onderzoek. Dat kan ertoe leiden dat naast het opleggen van een herstelsanctie het bedrijf ook geconfronteerd wordt met een bestuurlijke boete of strafrechtelijke vervolging. 

De toezichthouders die namens het bevoegd gezag de inspecties uitvoeren kunnen inzage vorderen in de administratie van bedrijven en kunnen ter plekke overgaan tot het (ver)horen van bestuurders en werknemers. 

Veelal weten bedrijven niet precies wat hun rechten en plichten zijn. Moet je antwoord geven? Moet je je administratie laten inzien? Mag een inspecteur jouw werknemer apart nemen en bevragen? Zoveel lastige vragen op het moment dat het belangrijk is om juist te handelen. 

Wat het vooral lastig maakt is dat je aan de ene kant je eigen belangen zoveel mogelijk wilt veiligstellen, maar aan de andere kant de overheid nodig hebt en dus niet onwelwillend wilt zijn. Dat is een spanningsveld dat goed bewaakt moet worden. 

Naast (het dreigen met) een sanctie volgt meestal ook openbaarmaking van deze sanctie. Dit kan tot veel onrust (bij het bedrijf, bij werknemers, maar ook bij klanten en omwonenden) leiden en soms zelfs reputatieschade voor het bedrijf tot gevolg hebben.

De huidige praktijk en actuele ontwikkelingen laten verder zien dat de verschillende toezichthouders ook steeds intensiever samenwerken met de opsporingsdiensten zoals het openbaar ministerie (OM) en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Een bedrijf dat met toezicht en handhaving wordt geconfronteerd, moet dus in een crisissituatie snel de koers bepalen en op basis daarvan adequaat reageren op vragen en acties van de toezichthouder/inspecteur. Hierbij dient niet uit het oog verloren te worden dat een bestuursrechtelijk traject kan overgaan in een strafrechtelijk traject. De informatie die wordt gegeven in het eerste traject kan nagenoeg altijd gebruikt worden bij een vervolging. Bovendien kunnen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties grote invloed hebben op bijvoorbeeld toekomstige vergunningverlening (Wet Bibob) en op de mogelijkheid om mee te doen in aanbestedingsprocedures.

Het is dus belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van het toezicht en (mogelijk) bestuursrechtelijk (en/of strafrechtelijk) optreden juridische bijstand te krijgen. Dit geldt voor bedrijven, BRZO-bedrijven, financiële instellingen en (semi) overheden. 

Onze advocaten kunnen u bijstaan in zowel een bestuursrechtelijk- als een strafrechtelijk traject. Wij adviseren en procederen (denk aan een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift). Wij treden op zowel voor als tegen overheden. Ook geven wij trainingen aan bestuurders (en werknemers) van bedrijven zodat zij goed voorbereid zijn bij een bezoek van een inspectiedienst. Dat omvat ook het geven van verhoortrainingen. Wij verrichten ook interne onderzoeken bij bedrijven. Hierbij wordt beoordeeld of de bedrijfsvoering voldoet aan wet- en regelgeving om ingrijpen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Vaak komen al deze elementen samen in de Health, Safety & Environment (HSE) praktijk van een bedrijf.

Specialisten Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving