Nieuwsbrief voor overheden

Als in een last onder dwangsom meerdere afzonderlijke lasten worden opgelegd die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd, dan staat artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) eraan in de weg dat in beroep wordt opgekomen tegen lasten waar in bezwaar geen gronden zijn gericht.

Toezichthouders van de gemeente Nieuwkoop constateerden, naar aanleiding van een verzoek om handhaving, dat op een perceel vijf overtredingen van artikel 2.3 aanhef en onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werden begaan wegens het niet naleven van de voorwaarden verbonden aan een omgevingsvergunning.

Het college van burgemeester en wethouders besloot daarop (in één besluit) tot het opleggen van vijf afzonderlijke lasten onder dwangsom.

De overtreder maakte bezwaar tegen dit besluit en beklaagde zich over één van de vijf lasten. Het college verklaarde het bezwaar ongegrond.

De overtreder stelde beroep in en richtte in beroep zijn pijlen ook tegen twee andere lasten die bij het zelfde besluit waren opgelegd.

De rechtbank beoordeelde deze gronden van het beroep inhoudelijk.

De verzoeker om handhaving kon zich hierin niet vinden. Hij vond dat de rechtbank het beroep niet inhoudelijk had mogen beoordelen voor zover dat was gericht tegen de lasten waar de overtreder in bezwaar niet tegen opgekomen was.

Artikel 6:13 Awb bepaalt dat, geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 lid 1 Awb naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat in beroep ook gronden mogen worden aangevoerd die niet in bezwaar zijn aangevoerd. Zie bijvoorbeeld ABRvS 22 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ3432). Er geldt derhalve geen onderdelenfuik in beroep tegen een beslissing op bezwaar.

In dit geval vernietigt de Afdeling echter de uitspraak van de rechtbank. De Afdeling overweegt dat, het besluit vijf afzonderlijke lasten naar aanleiding van vijf afzonderlijke overtredingen bevat, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. In dat geval, zo oordeelt de Afdeling, verzet artikel 6:13 Awb zich ertegen dat in beroep gronden worden aangevoerd tegen een last waar in bezwaar geen gronden zijn aangevoerd.

ABRvS 17 februari 2021, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2021:289

Door Jaap IJdema

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team