Nieuwsbrief voor overheden

Helaas komt het met regelmaat voor dat huurders van woningen overlast veroorzaken. Die overlast wordt de ene keer door de verhuurder aangepakt, de andere keer door de gemeente. Het kan raadzaam zijn voor gemeente en verhuurder om samen te werken om zo de problematiek beter aan te kunnen pakken.

De twee hierna te bespreken uitspraken van de rechtbank Overijssel en rechtbank Gelderland zijn hier een goed voorbeeld van. In beide casussen had een huurder de woning ernstig laten verwaarlozen.

In de zaak die bij de rechtbank Overijssel speelde, was de civielrechtelijke aanpak gekozen. De verhuurder, een woningstichting, probeerde al jaren de huurder ertoe te bewegen zijn woning schoon te houden. De woning en tuin waren dusdanig vervuild dat dit niet alleen een gezondheidsrisico voor de bewoner opleverde, maar ook overlast voor de omgeving. Zo was er stankoverlast en waren er ratten afgekomen op openstaande vuilniszakken. De verhuurder zag geen andere mogelijkheid meer dan bij de rechter een machtiging te vorderen. Die machtiging werd toegewezen, als gevolg waarvan de huurder moest tolereren dat de woning en tuin werden opgeruimd en schoongemaakt. Indien de huurder medewerking zou weigeren, kon hij worden verplicht de woning tijdelijk te verlaten. De kosten konden op de huurder worden verhaald.

In die zaak had de verhuurder zich wellicht ook tot de gemeente kunnen wenden voor hulp in deze kwestie. De gemeente heeft immers mogelijkheden op grond van overtredingen van de Woningwet (Ww) of kan een gedragsaanwijzing geven.

In de zaak die speelde bij de rechtbank Gelderland, had de gemeente een bewoner (geen huurder, maar eigenaar) een last onder bestuursdwang opgelegd, kort gezegd inhoudende dat de bewoner de geconstateerde overtredingen op grond van de Ww (en het Bouwbesluit) diende te beëindigen en beëindigd te houden. De situatie in die zaak was vooral zeer gevaarlijk, naast overlast door ongedierte en vervuiling. Er waren vele lekkages geweest waaraan niets was gedaan, waardoor er een groot risico op instorting was. Ook was de elektriciteit niet op orde, hetgeen, zeker in combinatie met de vele spullen, brandgevaar opleverde. De rechter oordeelde dan ook dat de gemeente terecht had opgetreden.

Gemeente en verhuurders kunnen elkaar helpen en versterken in het bestrijden van woonoverlast. Zowel voor de bestuursrechtelijke als civielrechtelijke weg is het van belang dat er een dossier wordt opgebouwd, welke informatie kan bijdragen in het geval de gang naar de rechter onvermijdelijk is gebleken. In situaties van woonoverlast is het dan ook raadzaam contact te leggen met de (eventuele) verhuurder.

Rb Overijssel 11 maart 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBOVE:2020:1096
Rb Gelderland 27 mei 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBGEL:2020:2745

Door Hanneke de Danschutter

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team