Tip van de Week

Schakel desgewenst de bedrijfsarts in als uw arbeidsongeschikte werknemer op vakantie wil

Arbeidsongeschikte werknemers blijven vakantiedagen opbouwen, ook als zij niet in staat zijn passende werkzaamheden te verrichten. Tijdens (langdurig) verzuim kan een arbeidsongeschikte werknemer die vakantiedagen opnemen. Zekerheidshalve kunt u bij bedrijfsarts informeren naar mogelijke medische bezwaren tegen de voorgenomen vakantie van uw werknemer. Indien die er niet zijn, kunnen de vakantiedagen worden genoten en neemt het verlofsaldo af. Wordt herstel echter belemmerd door de vakantie en is de werknemer door de arbeidsongeschiktheid redelijkerwijs niet in staat de vakantiedagen te genieten, dan geldt voor de wettelijke vakantiedagen niet langer een vervaltermijn van zes maanden na het kalenderjaar maar van vijf jaar. Houd daar rekening mee!

Actualiteiten overzicht