Blog

Vonnis binnen de EU

In de Brussel Ibis verordening zijn de EU- lidstaten inclusief Denemarken en Ierland met elkaar overeengekomen dat gerechtelijke uitspraken, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen afkomstig uit één van de lidstaten in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer kunnen worden gelegd. Daarvoor is geen afzonderlijke procedure nodig.

Deze afspraken zijn van toepassing op burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht.

Het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ betreft een heel aantal categorieën, zoals de internationale overeenkomst, internationale onrechtmatige daad, internationale trusts, internationale verzekeringen, internationale consumentenovereenkomsten, internationale arbeidsovereenkomsten, internationale zakelijke rechten op onroerend goed, internationale vennootschappen/rechtspersonen, internationale octrooien etc.

De Brexit heeft ervoor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk niet meer gebonden is aan deze afspraken.

Vonnis buiten de EU

Degene die in een land buiten de EU een gunstige veroordelende rechterlijke beslissing heeft verkregen, kan deze beslissing niet zonder meer ten uitvoer leggen in Nederland.

Wel bestaat er de mogelijkheid om die zaak aan de Nederlandse rechter voor te leggen.

De Nederlandse rechter zal die zaak niet inhoudelijk beoordelen als de buitenlandse beslissing voldoet aan bepaalde erkenningsvoorwaarden.

Die voorwaarden zijn volgens een arrest van de Hoge Raad van 26 september 2014 (Gazprombank-arrest) de volgende:

  1. de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gegeven, berust op een grond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is;
  2. de buitenlandse beslissing is tot stand gekomen in een gerechtelijke procedure die voldoet aan de eisen van behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;
  3. de erkenning van de buitenlandse beslissing niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde;
  4. de buitenlandse beslissing is niet onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing van de Nederlandse rechter, dan wel met een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits die eerdere beslissing voor erkenning in Nederland vatbaar is.

Als de buitenlandse beslissing niet voldoet aan deze voorwaarden, dan zal de Nederlandse rechter de zaak opnieuw inhoudelijk beoordelen.

 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team