Blog

Niet zelden wordt er dan afgesproken dat het geld pas hoeft te worden terugbetaald als dat voor de lener financieel mogelijk is.

Maar, wat nu als er een poos voorbij is en het geleende bedrag nog niet is terugbetaald, terwijl de uitlener denkt dat terugbetalen inmiddels toch wel zou moeten lukken. En stel nu dat de lener bij hoog en laag beweert dat terugbetalen echt nog niet lukt, maar hij ondertussen wel dure spullen koopt. Dat geeft toch een wrang gevoel! Wat kunt u nu als uitlener? Eindeloos wachten totdat de lener op een moment dat het hem of haar goeddunkt uiteindelijk eens gaat betalen?

Volgens de algemene bewijsregels van ons recht zou de uitlener moeten bewijzen dat de lener inmiddels in staat is om het geld terug te betalen. Maar, hoe bewijs je dit nu?

Gelukkig voorziet de wet in een regel die de uitlener helpt met dit bewijsprobleem. Zo regelt artikel 7:129f BW dat indien is overeengekomen dat een lener de geleende geldsom terug zal betalen, wanneer hij daartoe in staat zal zijn, de rechter, naar gelang van de omstandigheden, het tijdstip van de opeisbaarheid nader zal kunnen bepalen. De uitlener hoeft dan alleen maar in een gerechtelijke procedure de inhoud van de overeenkomst te stellen en op grond daarvan i) teruggave van het geld te vorderen of ii) de rechter vragen een tijdstip van teruggave te bepalen. De lener kan bij wijze van verweer de rechter vragen om een andere termijn te bepalen, maar de rechter is volkomen vrij in zijn beslissing wanneer het geld terugbetaald moet worden. Hij hoeft met dit verweer dus geen rekening te houden.

En hoe zit het nu als helemaal geen datum voor terugbetaling is afgesproken?

Ook dan schiet de wet de uitlener te hulp. Immers, in artikel 7:129 e BW is geregeld dat de lener verplicht is het door hem geleende geld aan de uitlener terug te betalen binnen zes weken nadat de uitlener heeft medegedeeld tot opeising over te gaan. Om bewijsproblemen tegen te gaan, verdient het aanbeveling om de opeising schriftelijk te doen en per aangetekende post te versturen.

Om nu te voorkomen dat u als uitlener met bovengenoemde situaties wordt geconfronteerd, adviseren wij u van tevoren al duidelijke en schriftelijke afspraken over het terugbetalen te maken. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kunnen ongemakkelijkheden vermeden worden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team