Blog

Bij een turboliquidatie hoeft het bestuur weinig transparant te werk te gaan. Daardoor is nauwelijks controle mogelijk voor de schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon. Dit werkt misbruik in de hand. Het bestuur zou immers buiten het zicht van de schuldeisers om activa kunnen onttrekken aan de rechtspersoon, waardoor schuldeisers met lege handen achterblijven. Maar, daar eindigt het niet. Vervolgens kan een malafide bestuurder doodleuk een nieuwe rechtspersoon optuigen. Gaat het ook met die rechtspersoon financieel gezien niet goed, dan zou wederom een turboliquidatie uitgevoerd kunnen worden met nieuwe gedupeerde schuldeisers tot gevolg. Dit trucje kan eindeloos herhaald worden.

Naar aanleiding van de coronacrisis en de daarmee samenhangende verwachte toename van bedrijfsbeëindigingen, heeft de wetgever de “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” geïntroduceerd om bovengenoemd misbruik terug te dringen.

In deze wet is een verantwoordings- en bekendmakingsverplichting voor het bestuur geregeld. Niet alleen moet het bestuur binnen 14 dagen na de turboliquidatie financiële verantwoordingsstukken deponeren bij de Kamer van Koophandel, maar ook moet zij de schuldeisers onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van dit deponeren.

Als het bestuur haar verantwoordings- en bekendmakingsverplichting niet nakomt, kunnen de schuldeisers de kantonrechter vragen om een machtiging waarmee zij het recht krijgen om de administratie van de ontbonden rechtspersoon in te zien. Op deze manier kunnen de schuldeisers beter beoordelen of juridische stappen tegen (het bestuur van) de ontbonden rechtspersoon mogelijk zijn.

Om ook toekomstig misbruik effectief te kunnen bestrijden wordt er daarnaast een bestuursverbod ingevoerd. Het verbod kan op verzoek van het openbaar ministerie aan het bestuur worden opgelegd voor de duur van vijf jaren als één of meer schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon onbetaald zijn gebleven én het bestuur van die rechtspersoon:

  • niet aan haar hiervoor benoemde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting heeft voldaan;
  • voorafgaand aan de turboliquidatie doelbewust activa heeft onttrokken aan de rechtspersoon waardoor schuldeisers zijn benadeeld;
  • herhaaldelijk betrokken is geweest bij turboliquidaties met achterlating van schulden en/of
  • herhaaldelijk betrokken is geweest bij een faillissement waarvan het bestuur een persoonlijk verwijt treft.

Indien een persoon in weerwil van een aan hem opgelegd bestuursverbod toch tot bestuurder wordt benoemd, dan geldt dat dat besluit nietig is.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023. In beginsel geldt de wet voor de duur van twee jaar, dus tot 15 november 2025. Mocht de wet echter een succes blijken, dan kan deze termijn verlengd worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Actualiteiten overzicht