Een ieder kan met een aansprakelijkheidskwestie te maken krijgen, of deze nu is gebaseerd op onrechtmatige daad (bijvoorbeeld bij een aanrijding) of op grond van een overeenkomst (contract). In dergelijke kwesties speelt ook regelmatig de vraag naar dekking onder de verzekeringspolis. Op deze terreinen bieden wij gespecialiseerde rechtsbijstand. Dat doen wij voor overheden, verzekeraars, beroepsbeoefenaars, (bouw)ondernemingen en particulieren. Als dat nodig is werken we daarbij samen met ons netwerk van medisch adviseurs en deskundigen. 

Het aantal schadeclaims stijgt al jaren, een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. De gevolgen kunnen soms groot zijn. Wij helpen u graag met signaleren, voorkomen, beperken of instellen van schadeclaims. 

Aansprakelijkheid

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ondernemen betekent ook risico’s nemen. Toch zijn de gevolgen niet altijd goed te overzien. Als er schade optreedt, dan streven onze gespecialiseerde advocaten naar een pragmatische oplossing, maar procederen ook indien dit in het belang van de zaak is. 

Bij calamiteiten treden onze advocaten vaak op als adviseur en sparringpartner voor ondernemers. Wij adviseren over contractuele aansprakelijkheden en beperking van risico’s, bijvoorbeeld door het formuleren van algemene voorwaarden (exoneratieclausules) of opstellen van contracten

Daarnaast hebben wij veel ervaring met het voeren van complexe procedures op het gebied van contractuele aansprakelijkheden (wanprestatie), werkgeversaansprakelijkheid, beroepsfouten, productaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

Wij procederen niet alleen bij de rechtbank, maar ook bij andere instanties zoals tuchtcolleges, geschillencommissies en KifiD. 

Onze aansprakelijkheidsspecialisten kunnen u helpen met vragen, zoals: 

  • Is het mogelijk de schade te verhalen? 
  • Is het uitsluiten van aansprakelijkheid mogelijk? 
  • Kan aansprakelijkheid worden afgewezen wanneer er fouten gemaakt zijn? 
  • Wanneer is er sprake van een wanprestatie of een onrechtmatige daad? 
  • Valt er iets te ondernemen tegen hoofdelijke aansprakelijkheid? 
  • Wanneer sluiten de algemene voorwaarden, contractsbepalingen en exoneratieclausules goed aan op de verzekeringspolis? 
  • Wie is aansprakelijk als een ingeschakelde zzp’er een fout maakt bij een klant?
  • Wanneer accountant, arts, notaris of makelaar aansprakelijk stellen voor fouten? 
  • Wanneer is een bestuurder, toezichthouder of commissaris aansprakelijk voor schulden van de onderneming? 

Letsel

Iedereen kan slachtoffer worden, bijvoorbeeld door een ongeval in het verkeer, op het werk, tijdens het sporten, door geweld of een beroepsziekte. De gevolgen van personenschade zijn vaak ingrijpend, het ziet namelijk op de gezondheid van mensen. De materiële en immateriële schade is soms groot, maar het verkrijgen van erkenning en vergoeding van smartengeld is niet eenvoudig. Bij veel instanties stuit u al snel op onbegrip en tegenwerking.

Het is daarom belangrijk dat een letselschade slachtoffer zich laat bijstaan door advocaten die aantoonbaar deskundig zijn. Ons kantoor is aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade en mevrouw mr. D.J. (Danielle) Quist-van Zanten is lid van de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Maakt u zich zorgen over de kosten? Dat hoeft mogelijk niet. Als aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, vormen de redelijke kosten van rechtsbijstand onderdeel van de schade. Is de aansprakelijkheid (nog) niet erkend, dan maakt u vooraf duidelijke afspraken met ons, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Een eerste adviesgesprek is bovendien gratis.  

Verzekering

Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op het gebied van verzekeringskwesties. Van oudsher behandelen onze advocaten zaken met de meest uiteenlopende geschillen op het gebied van verzekeringen. Zo adviseren wij over polissen, verzekeringsdekking, verzekeringsfraude, informatie- en mededelingsplichten (zorgplichten).

Daarnaast procederen de advocaten met verve in gecompliceerde aansprakelijkheidszaken, zoals agrarische bedrijfsschade, brandschades, portefeuillekwesties en letselschades. Wij zijn goed bekend met alle verzekeringsvormen, van de AVB, AOV tot aan de CAR en Property. 

Specialisten Aansprakelijkheid, Letsel & Verzekering

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan Aansprakelijkheid, Letsel & Verzekering