Blog

Om te bepalen of de distributieovereenkomst opzegbaar is, is van belang om na te gaan of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Is de overeenkomst voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een jaar, aangegaan? En is in de overeenkomst geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging opgenomen? Dan is de distributieovereenkomst niet tussentijds opzegbaar.

Als in de overeenkomst is opgenomen dat die tussentijds kan worden opgezegd, dan is tussentijdse opzegging wel mogelijk.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Distributieovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen in principe worden opgezegd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een partij een zwaarwegende reden voor de opzegging van de overeenkomst nodig heeft.

Opzegtermijn

Als wordt opgezegd, dan moet in principe de opzegtermijn die in de overeenkomst is opgenomen in acht worden genomen.

Onder bepaalde omstandigheden kan echter de opzegtermijn die in de overeenkomst is opgenomen op grond van de redelijkheid en billijkheid te kort zijn.

Hebben partijen geen afspraken gemaakt over de opzegtermijn? Dan moet de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn hanteren. Welke termijn redelijk is, is vaak moeilijk vast te stellen. Dat verschilt namelijk per geval. Daarbij kan een rol spelen, of de partij die de overeenkomst opzegt een schadevergoeding aan de andere partij heeft aangeboden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat de andere partij een aanzienlijke investering heeft gedaan, omdat hij het gerechtvaardigde vertrouwen had dat de overeenkomst zou blijven voortduren. Deze partij is ten gevolge van de opzegging niet meer in staat deze investering terug te verdienen en lijdt schade.

In 2018 oordeelde het hof ’s-Hertogenbosch dat opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn in het algemeen alleen mogelijk is wegens een dringende reden, waarvan door de opzeggende partij mededeling moet worden gedaan ten tijde van de opzegging.

Meestal wordt uitgegaan van een redelijke opzegtermijn die ligt tussen enkele maanden en drie jaar.

Komt de rechter achteraf tot het oordeel dat is opgezegd tegen een te korte opzegtermijn, dan is de opzegging niet geldig.

Fenex- voorwaarden

Distributeurs hanteren vaak de Fenex- expeditievoorwaarden. In die voorwaarden is opgenomen dat de expediteur in bepaalde situaties de overeenkomst direct kan opzeggen. Er is in die voorwaarden geen mogelijkheid voor de opdrachtgever opgenomen om de overeenkomst met de expediteur op te zeggen.

Dit betekent dat een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn die voor bepaalde tijd is aangegaan, door de opdrachtgever niet tussentijds kan worden opgezegd en door de expediteur wel, als één van de genoemde situaties zich voordoet.

De overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan in principe door beide partijen worden opgezegd.

Conclusie

Bij de opzegging van langdurige distributieovereenkomsten is het van groot belang de nodige zorgvuldigheid en een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. Daarbij dient in het achterhoofd gehouden te worden dat een in de distributieovereenkomst opgenomen termijn niet altijd redelijk is.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team