Blog

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid? 

Het is ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmettingen werden gemeld in Nederland. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen voor een coronabesmetting voor iedereen verschillend is. In dit artikel zal ik speciale aandacht besteden aan de groep mensen die na lange tijd nog steeds ernstige klachten ondervindt. In de maatschappij wordt deze groep ook al aangeduid als ‘long covid-patiënten’. 

De eerste long covid-patiënten zijn twee jaar geleden uitgevallen met ernstige gezondheidsklachten zoals kortademigheid en vermoeidheid. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ligt ontslag op de loer als een werknemer niet genoeg is hersteld om het werk (in aangepaste vorm) te kunnen doen. De financiële gevolgen zijn dan groot. 

Extra pijnlijk is de situatie wanneer de werknemer de corona besmetting heeft opgelopen op het werk. In sommige situaties is het denkbaar dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. 

Werkgeversaansprakelijkheid 

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 BW verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De zorgplicht van de werkgever verlangt dat de nodige inspanningen worden gedaan om coronabesmettingen op de werkvloer tegen te gaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals een specifieke bedrijfstak (bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of logistiek) wordt de norm van de zorgplicht ingekleurd. 

In het begin van de corona pandemie kregen werknemers in de ouderenzorg bijvoorbeeld de instructie om onbeschermd (zonder mond- en neusmasker) te werken. Dit is mijn inziens een duidelijk voorbeeld van schending van de zorgplicht van de werkgever. Daarbij plaats ik wel een kanttekening dat van een werkgever niet het ‘onmogelijke’ kan worden verlangd. In een specifieke periode waren er namelijk onvoldoende beschermingsmiddelen voorhanden. In zo’n geval kan de werkgever mogelijk de aansprakelijkheidsdans ontspringen. De juridische beoordeling van schending van de zorgplicht, dient zeer nauwkeuring en op grond van alle omstandigheden van het geval te worden gedaan. De ene situatie is dus de andere niet. 

Als de werkgever niet voldoet aan deze zogenaamde ‘zorgplicht’, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden heeft ondervonden. De omvang van de schade van de werknemer kan groot zijn, denk aan verlies aan verdienvermogen, kosten huishoudelijke hulp en andere gezondheidsschade. Gezien de variatie in het ziekteverloop van de besmetting kan ook de aard en omvang van de schade sterk uiteenlopen. 

Laat u adviseren

Hebt u te maken met een (long) covid besmetting op het werk? Of bent u als werkgever aansprakelijk gesteld? Laat u dan goed adviseren over de juridische (on)mogelijkheden. De inschattingskansen voor werkgeversaansprakelijkheid vergt een nauwkeurige afweging van de omstandigheden van het geval. Neemt u gerust contact op met Jantien van Hoeve
 

Actualiteiten overzicht