Blog

Spotify voerde wereldwijd een reorganisatie door, waarbij in Nederland 19 van de 172 arbeidsplaatsen werden getroffen. De OR verzocht herhaaldelijk om een adviesaanvraag, maar kreeg geen reactie. Spotify beweerde dat het geen belangrijke verandering betrof, omdat de organisatie niet fundamenteel zou veranderen en het aantal ontslagen net onder de grens van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) lag.

De OR was het hier niet mee eens en stapte naar de Ondernemingskamer. Deze oordeelde snel, slechts drie dagen na het verzoekschrift, en bepaalde dat het besluit van Spotify belangrijke gevolgen had voor het personeel. Spotify had nagelaten de OR en de Ondernemingskamer te informeren over de impact van de reorganisatie op de organisatiestructuur, en dit werd als haar eigen verantwoordelijkheid beschouwd. De Ondernemingskamer overwoog als volgt:

“(…) Hoe het reorganisatiebesluit in Nederland zal worden vormgegeven, welke gevolgen dat concreet zal hebben voor de aard en omvang en inrichting van de werkzaamheden en voor de medewerkers in de andere teams en wat dit concreet betekent voor de organisatie van Spotify NL is niet duidelijk geworden. Spotify NL heeft ondanks aandringen van de ondernemingsraad alleen algemene informatie over de inhoud en gevolgen van het reorganisatiebesluit verstrekt en ook in haar verweerschrift heeft Spotify NL niet veel meer gesteld dan dat zij heeft gekozen om alleen functies boventallig te maken die nauwelijks tot geen impact hebben op het functioneren van de organisatie zonder dit concreet te maken. Bij die stand van zaken gaat de Ondernemingskamer ervan uit dat, zoals de ondernemingsraad heeft gesteld en ter zitting heeft toegelicht, het reorganisatiebesluit niet alleen een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden betreft, maar ook een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL zoals bedoeld in artikel 25 lid 1, onder d en onder e WOR.”

Het reorganisatiebesluit werd ongeldig verklaard en Spotify werd verboden de reorganisatie voort te zetten. Dit betekende dat de uitgedeelde ontslagdocumenten werden ingetrokken, het UWV de ingediende ontslagaanvragen niet verder behandelde, en de OR alsnog om advies kon worden gevraagd.

Deze uitspraak illustreert dat het nemen van beslissingen zonder de juiste procedures te volgen, ernstige gevolgen kan hebben voor een onderneming. Laat u dus tijdig adviseren over de te nemen stappen in medezeggenschapstrajecten. Onze arbeidsrechtspecialisten staan graag voor u klaar.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team