Nieuwsbrief voor overheden

Toepassing van artikel 8:113 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (de zgn. judiciële lus) laat onverlet dat eerst bezwaar moet worden gemaakt als het nieuw te nemen besluit met de reguliere procedure wordt voorbereid.

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond verleende een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Tegen die omgevingsvergunning werd bezwaar gemaakt met het verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep als bedoeld in artikel 7:1a Awb. Het college stemde daarmee in.

De rechtbank verklaarde het beroep ongegrond. In hoger beroep vernietigde de Afdeling de uitspraak en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning. Daarbij bepaalde de Afdeling op grond van artikel 8:113 lid 2 Awb dat tegen het nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kon worden ingesteld. Dit wordt de judiciële lus genoemd. 

Het college nam een nieuw besluit, waarbij opnieuw omgevingsvergunning werd verleend. De bezwaarmaker stelde tegen dit besluit meteen beroep in bij de Afdeling, denkend dat hij daarmee voldeed aan de instructie van de Afdeling, dat tegen het nieuwe besluit slechts beroep bij de Afdeling kon worden ingesteld. 

De Afdeling verklaarde het beroep echter niet-ontvankelijk. 

De Afdeling oordeelde dat het nieuwe besluit met de reguliere procedure was voorbereid, zodat op grond van artikel 7:1 lid 1 Awb eerst bezwaar had moeten worden gemaakt. Die regel kan volgens de Afdeling niet opzij worden gezet op grond van artikel 8:113 lid 2 Awb. Daarom verklaarde de Afdeling het beroep niet-ontvankelijk.

Het beroepschrift wordt door de Afdeling aangemerkt als een bezwaarschrift. De Afdeling overweegt verder dat op grond van haar eerdere uitspraak tegen de beslissing op bezwaar slechts beroep bij de Afdeling kan worden ingesteld. 

ABRvS 6 oktober 2021, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2021:2218

Door Jaap IJdema

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team