Nieuwsbrief voor overheden

Onder omstandigheden moet een melding via een door de gemeente daartoe ter beschikking gesteld digitaal meldingsformulier worden gekwalificeerd als een handhavingsverzoek.

Een man uit Rotterdam heeft op 3 juli 2018 via de website van de gemeente gemeld dat er op het platte dak achter zijn pand een afzuiginstallatie werd geplaatst voor een restaurant. Omdat het college van burgemeester en wethouders geen actie ondernam, heeft hij het vervolgens in gebreke gesteld. Toen er nog niets gebeurde, heeft hij beroep ingesteld wegens niet tijdig beslissen. Het college liet de rechtbank op 20 november 2018 weten te menen dat er geen sprake was van een handhavingsverzoek en dus ook niet van een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De appellant heeft op 12 april 2019 aan de rechtbank laten weten dat de afzuiginstallatie inmiddels gelegaliseerd was, maar dat hij wel graag een uitspraak op zijn verzoeken om dwangsommen en proceskosten kreeg. De rechtbank heeft zich daarop onbevoegd verklaard. Tegen die uitspraak heeft de man hoger beroep ingesteld.

Dat hoger beroep slaagt, omdat het meldingsformulier van de gemeente allerlei aan de Awb ontleende terminologie bevat die wijst op handhaving en het indienen van een aanvraag. Gelet daarop mocht de verzoeker verwachten dat zijn melding (tevens) werd opgevat als een handhavingsverzoek en dat daarop werd beslist. De Afdeling heeft overwogen (r.o. 2.3):

(…) De Afdeling neemt hierbij in aanmerking dat [appellant] naar aanleiding van de door hem gemelde overlast vanwege een mogelijk illegale situatie door een ambtenaar van de gemeente is verwezen naar het meldingsformulier op de website en dat de bewoordingen op de website en het meldingsformulier niet alleen niet expliciet uitsluiten dat het meldingsformulier niet ook bedoeld is voor het indienen van handhavingsverzoeken, maar dat op de webpagina "Illegale bouw melden", waar het meldingsformulier te vinden is, ook staat dat de gemeente de melding onderzoekt en als het kan de illegale situatie zal stoppen. Naast op handhaving duidende termen als "overtreding" en "overtreder" waarop [appellant] heeft gewezen, staat verder onder het kopje "Voor wie" dat het meldingsformulier bedoeld is voor belanghebbenden. Eenieder kan echter een melding indienen bij de gemeente, maar slechts een belanghebbende kan een aanvraag indienen als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb. Overigens staat er ook niet op de website of het meldingsformulier op welke wijze een handhavingsverzoek dan wel zou kunnen worden ingediend."

Het college dient, naast de proceskosten en het griffierecht, ook de op grond van artikel 4:17 van de Awb maximaal te verbeuren dwangsommen wegens niet tijdig beslissen aan de verzoeker te voldoen.

ABRvS 3 maart 2021, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2021:446

Door Ad Schreijenberg

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team