Nieuwsbrief voor overheden

De vraagt rijst of deze privaatrechtelijke vordering tot nakoming van de overeenkomst is toegestaan of niet op de grond dat hier sprake is van een onaanvaardbare doorkruising van de wet. 

Rechtbank, hof en ook Hoge Raad oordelen dat dit niet het geval is. De tekst, de strekking en de wetsgeschiedenis van de Wmo bieden geen grond voor de conclusie dat de wetgever heeft beoogd de mogelijkheid te willen uitsluiten dat een gemeente langs privaatrechtelijke weg nakoming vordert van overeenkomsten die met zorgaanbieders worden gesloten op de wijze als voorzien in artikel 3.7 Wmo. 

Dat de gemeente informatie en medewerking had gevorderd aan verscherpte interne controle is toelaatbaar.  

Hoge Raad 25 mei 2024, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:HR:2024:742.                     
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team