Nieuwsbrief voor overheden

De Dienst wegverkeer (RDW) is op 25 september 2020 een aanbesteding gestart voor een nieuw telefonieplatform voor haar klantcontactcentrum. De RDW ontving vier inschrijvingen, waaronder een van Cloudoe B.V. (hierna: “Cloudoe”) en een van Frontline Services B.V. In de verificatiefase eindigde Cloudoe op de tweede plaats. Het RDW ging met winnaar Frontline de concretiseringsfase in. In de gunningsbeslissing werd dit aan Cloudoe medegedeeld. Aan het slot van deze brief stond de mededeling dat Cloudoe, indien zij het niet eens was met de gunningsbeslissing, binnen 20 dagen na dagtekening een kort geding kon starten (vervaltermijn). Dat heeft Cloudoe niet gedaan. Wel heeft Cloudoe de RDW geruime tijd later (na de vervaltermijn) aansprakelijk gesteld voor haar schade. De gunning zou in strijd zijn geweest met de wet en de aanbestedingsvoorwaarden. 

De rechtbank oordeelt dat het vervalbeding een onderdeel vormt van de aanbestedingsvoorwaarden. Door in te schrijven op de opdracht zonder hierover vragen te stellen of bezwaren te uiten is Cloudoe akkoord gegaan met de aanbestedingsvoorwaarden, inclusief het vervalbeding. Gelet daarop wordt in deze zaak onderzocht of het toepassen van het vervalbeding in dit concrete geval redelijk is (redelijkheid en billijkheid) én of het vervalbeding de uitoefening van Cloudoe’s recht om schadevergoeding te vorderen wegens schending van de aanbestedingsregels in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maakt (effectieve rechtsbescherming). Van dat eerste is geen sprake en ook dat laatste is niet het geval, de rechtbank legt aan deze overweging het volgende ten grondslag: 

I.    Cloudoe is een professionele partij met toegang tot professionele rechtsbijstand op het gebied van het aanbestedingsrecht;
II.    Bij aanbestedingsgeschillen wordt een proactieve houding van inschrijvers verwacht. Bezwaren moeten in een zo vroeg mogelijk stadium worden geuit zodat onregelmatigheden kunnen worden gecorrigeerd met zo min mogelijk gevolgen voor het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. De ratio daarvoor is het belang van een voortvarende aanbestedingsprocedure en rechtszekerheid (voor derden-inschrijvers). 
III.    Op grond van de tussen de inschrijver (Cloudoe) en de aanbestedende dienst (de RDW) geldende eisen van redelijkheid en billijkheid moet Cloudoe ook met de gerechtvaardigde belangen van de RDW rekening houden. Cloudoe had haar standpunten in de bodemprocedure over de gunning aan Frontline ook al tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen innemen. 

De rechtbank Den Haag oordeelt dat Cloudoe er weliswaar terecht op heeft gewezen dat het belang bij een voortvarende aanbestedingsprocedure en het belang van rechtszekerheid hier niet wordt geraakt, de schadevordering van Cloudoe vertraagt de aanbestedingsprocedure immers niet en heeft ook geen invloed op het contract tussen de aanbestedende dienst en de winnaar (ad. II). Maar dat betekent niet dat een proactieve houding van inschrijvers alleen de belangen van de (andere) inschrijvers dient. Door haar standpunten in de bodemprocedure over de gunning niet tijdens de aanbestedingsprocedure in te nemen, is de RDW onredelijk benadeeld. Eventuele onrechtmatigheden in het gunningsproces konden niet meer ongedaan worden gemaakt en de aanbestedende dienst zou mogelijk dubbel moeten betalen (aan de winnaar (op basis van de overeenkomst) en de verliezer (vanwege vergoeding van gederfde winst)) (ad. III). 

Rechtbank Den Haag 12 april 2023, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBDHA:2023:509

Door Ruben Bunt

Actualiteiten overzicht