Tip van de Week

Voor de meeste kinderen is de vakantie (bijna) afgelopen: zij gaan weer naar school. Geldt dat ook voor uw werknemers? Zo niet, dan is dit wellicht een goed moment nog eens na te gaan wat de sinds 1 juli 2015 in de wet opgenomen scholingsverplichting voor uw bedrijf betekent. Als gevolg van de scholingsplicht dient u uw werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet voldoen aan deze scholingsverplichting grote gevolgen kan hebben. Zo is recent nog bepaald dat een werkgever bij het ontslag van een werkneemster aan haar een aanzienlijke billijke vergoeding diende te betalen (9 maandsalarissen), omdat de werkgever ernstig was tekortgeschoten in zijn scholingsverplichting. Kortom: stuur ook uw werknemers – zo nodig – naar school.

Actualiteiten overzicht