Blog

Studiekostenbeding

De scholingsplicht wordt per augustus uitgebreid. Zodra u als werkgever verplicht bent scholing op grond van de wet of cao aan te bieden aan de werknemer, bent u verplicht die scholing kosteloos aan te bieden en wordt het volgen van de cursus of opleiding als werktijd beschouwd. Onder ‘kosteloos aanbieden’ valt ook het vergoeden van reiskosten, boeken, studiemateriaal of examengelden. Is het studiekostenbeding in strijd met deze bepaling in de wet, dan is het beding nietig. Per 1 augustus 2022 is het niet meer mogelijk om af te spreken dat de werknemer de kosten van een verplichte scholing moet terugbetalen als deze ontslag neemt. Studiekostenbedingen met betrekking tot verplichte scholing die vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen, gelden niet meer na die datum.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Per 1 augustus 2022 is een beding dat de werknemer verbiedt elders werkzaamheden uit te voeren gedurende het dienstverband nietig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Een rechtvaardigingsgrond kan zijn: de gezondheid of veiligheid van de werknemer, het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. De rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen, deze kunt u naderhand noemen wanneer u als werkgever een beroep doet op het beding. Een beding waarin van de werknemer wordt verlangd dat deze toestemming dient te vragen, verdient de voorkeur.

Informatieverplichting

Als werkgever moet u uw werknemer uitgebreider gaan informeren over de rechten en plichten die voor diens dienstverband relevant zijn. Daarmee wordt onder meer bedoeld informatie over normale werk- en rusttijden, de datum van aanvang van het dienstverband, de functie, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag inclusief bijbehorende opzegtermijnen. Voldoet u als werkgever niet aan deze verplichting, dan bent u mogelijk aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Onvoorspelbare werktijden

Werknemers die weliswaar een vaste arbeidsomvang hebben maar wel op onvoorspelbare tijdstippen werken, krijgen meer bescherming vanaf 1 augustus 2022. Voor arbeidsovereenkomsten met een onvoorspelbaar werkpatroon moet een referentieperiode worden overeengekomen waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen. Daarnaast moet ook helder zijn wat het loon is.

Opzegverbod

Indien een werknemer de rechten die volgen uit bovengenoemde wijzigingen geldend wil maken, mag u als werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemer niet opzeggen of die werknemer anderszins benadelen.

Conclusie

Het een en ander gaat wijzigen en als werkgever wilt u beslagen ten ijs komen. U doet er dan ook verstandig aan om (model-)arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen voor 1 augustus 2022 te controleren en waar nodig aan te passen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team