Blog

Hoewel slechts in 16% van de echtscheidingen een bedrag aan partneralimentatie door de rechter wordt vastgesteld, wordt over partneralimentatie relatief veel geprocedeerd. Dit komt omdat het systeem ingewikkeld is en door betrokkenen vaak als onredelijk wordt ervaren.

Op 21 mei 2019 stemde de Eerste Kamer daarom in met het wetsvoorstel ‘Herziening Partneralimentatie’. De indieners hebben als doel het systeem eerlijker, simpeler en korter te maken. Daarnaast dient de alimentatiegerechtigde – meer dan nu het geval is – te worden geprikkeld om financieel onafhankelijk te zijn.

1 januari 2020

De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 januari 2020. Het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is doorslaggevend voor de vraag welk rechtssysteem dat op uw situatie van toepassing is. Indien het verzoek tot echtscheiding vóór 1 januari 2020 wordt ingediend, zal het huidige alimentatierecht op u van toepassing zijn. Dit geldt ook indien pas na 1 januari 2020 voor de eerste maal om een bijdrage wordt verzocht. Wordt het echtscheidingsverzoek echter in op of na 1 januari 2020 ingediend, dan zijn de nieuwe regels op u van toepassing.

In geval van onderlinge afspraken geldt dat de afspraken die u met elkaar hebt gemaakt vóór 1 januari 2020, ook na 1 januari 2020 in stand blijven.

Grondslag

Volgens de huidige wetgeving is het recht op partneralimentatie gebaseerd op de ‘lotsverbondenheid’ die ontstaat op het moment dat twee mensen met elkaar in het huwelijk treden. Na 1 januari 2020 ontstaat het recht op partneralimentatie pas als er, als gevolg van keuzes die partijen tijdens het huwelijk gemaakt hebben, verlies van verdiencapaciteit bij een van de partners is opgetreden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien er een achterstand is ontstaan op de arbeidsmarkt.

Duur alimentatieverplichting verkort

De huidige duur van de alimentatieverplichting (12 jaar na de datum van inschrijving van de echtscheiding) zou volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel geen draagvlak meer hebben. Om die reden wordt de duur van de alimentatieverplichting verkort naar de helft van de duur van uw huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Op die termijn zijn drie uitzonderingen geformuleerd:

  1. Is de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd en heeft het huwelijk op het tijdstip van echtscheiding vijftien jaar of langer geduurd? Dan eindigt de alimentatieverplichting op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De maximale termijn bedraagt dan tien jaar.
  2. Heeft de alimentatiegerechtigde de leeftijd als bedoeld onder nr. 1 nog niet bereikt, maar is hij/zij wel geboren op of voor 1 januari 1970 en langer dan vijftien jaar getrouwd? Dan heeft de alimentatiegerechtigde tien jaar lang recht op alimentatie;
  3. Hebben u en uw ex-echtgenoot samen een of meer kind(eren) onder de leeftijd van 12 jaar, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan het moment waarop het jongste kind 12 jaar oud is geworden.

Hoogte alimentatie

De nieuwe wet zegt niets over de maximale hoogte van de maandelijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage is na de jaarwisseling nog steeds afhankelijk van uw financiële positie en wordt berekend zoals voorgeschreven in het Rapport alimentatienormen.

Einde verplichting

Uit bovenstaande termijnen kunt u afleiden dat de alimentatieverplichting onder de nieuwe wet in ieder geval eindigt indien de alimentatieplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast zal de verplichting (nog steeds) eindigen indien de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met zijn nieuwe partner alsof zij gehuwd zijn.

Fiscaal voordeel

Een van de hervormingen uit het Belastingplan 2019 betreft de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie. U moet er rekening mee houden dat deze aftrek de komende jaren zal worden afgebouwd. Het verdwijnen van dit fiscale voordeel kan leiden tot daling van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Dit zou een aanleiding zijn om de partneralimentatie te laten herberekenen of de rechter om een verlaging te vragen.

Tot slot

Indien u vermoed dat in de nabije toekomst ten behoeve van u of uw ex-partner wellicht partneralimentatie zal worden vastgesteld, is het belangrijk dat u rekening houdt met de hierboven toegelichte wijzigingen. Voor de duur van de verplichting kan het veel uitmaken of het echtscheidingsverzoek wordt ingediend vóór 1 januari 2020 of niet. Welke situatie is voor u het meest voordelig?

Heeft u vragen over dit artikel of bent u op zoek naar een advocaat of mediator die u kan bijstaan bij (de afwikkeling van) uw echtscheiding of alimentatieberekening, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 0118-656060 of stuur een e-mail naar een van onze advocaten via: epoppe@avdw.nl of aabroekman@avdw.nl

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team