Nieuwsbrief voor overheden

De gemeenteraad van de gemeente Tilburg had in 2015 een omgevingsvisie vastgesteld, waarin onder meer de ontwikkeling van het Stadsbos013 in voorkwam. De ontwikkeling van het Stadsbos013 moest tot stand komen via burgerinitiatieven en moest leiden tot een (verdere) verbetering van het vestigings- en leefklimaat van Tilburg. 

In 2015 is door de eigenaren van een nabijgelegen perceel het initiatief “Feestje” ingediend. De ambitie van het initiatief "Feestje" was om een plek te creëren waar kinderen uit financieel armlastige gezinnen onbezorgd hun verjaardag konden vieren. In 2019 heeft de gemeente het Ruimtelijk Raamwerk van Stadsbos019 vastgesteld en via de website aan een ieder de mogelijkheid geboden om initiatieven in te dienen. 

Vervolgens hebben de initiatiefnemers van “Feestje” in 2020 voorgesteld om een bosperceel van de gemeente te kopen die aansluit op hun eigen perceel. Op die manier konden de initiatiefnemers de twee percelen samenvoegen, waardoor het initiatief “Feestje” beter ontplooid kon worden en er een positieve bijdrage geleverd kon worden aan het Stadsbos013. Het plan van de initiatiefnemers om de percelen samen te voegen voldeed aan de doelstellingen van Stadsbos013. Echter was het plan (nog) niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. 

In 2021 hebben de gemeente Tilburg en de initiatiefnemers een mondelinge overeenkomst gesloten. En in 2022 heeft de gemeente haar voornemen tot verkoop en levering van het perceel gepubliceerd in lijn met de criteria van het Didam-arrest. 

Naar aanleiding van de publicatie zijn eisers een kort geding gestart. Eisers stelden zich op het standpunt dat de gemeente hen onterecht geen mededinging had geboden, terwijl de gemeente wel op de hoogte was van hun interesse in het perceel. Eisers hadden namelijk in september 2021 en in mei 2021 hierover contact met de gemeente opgenomen. Bovendien voldeed het plan van eisers aan de doelstellingen van Stadbos013 en was het plan van eisers, in tegenstelling tot het initiatief “Feestje”, wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. 

De voorzieningenrechter oordeelde echter dat de initiatiefnemers van “Feestje” als enige serieuze gegadigde kwalificeerden voor de aankoop van het perceel. Daarnaast stond een openbare selectieprocedure niet in verhouding tot de grootte en de waarde van het perceel. De gemeente Tilburg had iedereen in 2019 de mogelijkheid gegeven om een initiatief in te dienen. Dit hebben eisers echter nagelaten. Bovendien oordeelde de voorzieningenrechter dat de verkoop van het perceel aan de initiatiefnemers van “Feestje” gelet op de feiten en omstandigheden logisch was. Dat het initiatief “Feestje” nog niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan deed hier niets aan af. In de koopovereenkomst was hiervoor namelijk een uitweg opgenomen op grond waarvan de gemeente de overeenkomst kon ontbinden op het moment dat vast kwam te staan dat de planologische maatregel niet werd vastgesteld. 

Kort en goed, wees de voorzieningenrechter de vorderingen van eisers af. 

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 november 2022, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBZWB:2022:6882

Door Dorrith Bennaars

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team