Nieuwsbrief voor overheden

Onder de Omgevingswet wordt participatie belangrijker. Er bestaat een kennisgevings- en motiveringsplicht op grond waarvan bestuursorganen participatie moeten organiseren (een handig overzicht is hier te vinden).

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot participatie onder de Omgevingswet bij de aanvrager. Op grond van artikel 7.4 van de Omgevingsregeling moet de aanvrager bij de aanvraag aangeven (1) of er aan participatie is gedaan en zo ja, (2) hoe en tot welke resultaten dat heeft geleid.

Het niet voldoen aan de participatieverplichtingen die vanaf 1 januari 2024 gelden, kan in een procedure consequenties hebben voor het bestreden besluit.

Is dat tot 1 januari 2024 ook al het geval? Nee, zo heeft de Afdeling overwogen in een uitspraak van 13 september 2023. De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant nam in een uitspraak van 15 februari 2021 (ECLI:NL:RBZWB:2021:603) aan dat het achterwege blijven van een zogenoemde omgevingsdialoog consequenties heeft voor de vergunningverlening onder de Wabo. De rechtbank heeft in dat verband overwogen (r.o. 13.3):

“Het college zal bij de voorbereiding van een nieuw te nemen besluit mee moeten nemen of is voldaan aan de voorgeschreven omgevingsdialoog. Indien mocht blijken dat verzoeksters niet zijn uitgenodigd, zal het college aan moeten geven wat daarvan de consequenties zijn voor de vergunningverlening.”

In de hier besproken uitspraak (r.o. 2.1) heeft de Afdeling overwogen dat in dit geval de procedure niet vereist dat voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning een omgevingsdialoog wordt gevoerd. Omdat ook uit gemeentelijk beleid een dergelijke verplichting niet is gebleken slaagt het betoog van de vergunninghouder hieromtrent.

Het mocht de vergunninghouder overigens verder niet baten, omdat de Afdeling ook heeft overwogen dat de rechtbank het besluit tot vergunningverlening (op andere gronden) terecht heeft vernietigd.

ABRvS 13 september 2023, www.rechtspraak.nl; ECLI:NL:RVS:2023:3460

Door Ad Schreijenberg
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team