Nieuwsbrief voor overheden

Een advocaat vraagt de rechtbank hem opgave te doen van alle procedures waarin een bepaald persoon partij is of was, en ook om hem afschriften te verstrekken van alle uitspraken waarbij deze persoon partij was. De rechtbank wijst dit laatste verzoek toe. 

In het algemeen belang wordt tegen deze uitspraak door de Adviseur van de Hoge Raad cassatie ‘in het belang der wet’ ingesteld, omdat rechtbanken verschillend omgaan met dergelijke verzoeken. 

De Hoge Raad geeft een aantal principiële overwegingen omtrent het in de Grondwet neergelegde beginsel van openbaarheid van rechtspraak, de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens, het verstrekken van uitspraken in verband met het wettelijk voorschrift dat de uitspraak in het openbaar dient te geschieden, het verstrekken van overige informatie over aanhangige procedures en het verstrekken van informatie over afgesloten zaken. Lang geleden werden administratieve ‘rolzittingen’ van de rechtbank ook in het openbaar gehouden en dan kon iedereen weten welke zaken er werden behandeld, maar inmiddels wordt dit digitaal afgedaan. Gevolg daarvan is dat ook advocaten slechts inzage hebben in hun eigen zaken en in die van kantoorgenoten, verder niet. 

De Hoge Raad komt uiteindelijk tot de volgende beslissing:
-    tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten, dient een rechtbank opgave te doen van alle aanhangige procedures waarin een bepaalde persoon partij is;
-    indien deze persoon partij is in een procedure waarin een openbare zitting is bepaald, dient het gerecht aan elke derde informatie te verschaffen teneinde een derde in de gelegenheid te stellen deze openbare zitting bij te wonen, tenzij -wederom- zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten;
-    indien in een procedure waarin de persoon omtrent wie informatie was verzocht, partij is of was, dient de rechtbank in beginsel aan elke derde die daarom verzoekt, afschriften te verstrekken van daarin gedane uitspraken;
-    meer of andere informatie behoeft het gerecht niet te verstrekken, waaronder informatie over niet meer aanhangige procedures waarin de persoon over wie het gaat, partij was. 

Dit is voor overheden in zoverre van belang, dat uiteraard ook journalisten om de betreffende informatie kunnen vragen. 

Hoge Raad 21 april 2023, www.rechtspraak.nl; ECLI:NL:HR:2023:658 

Door Rikkert Hoekstra

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team