Nieuwsbrief voor overheden

Het verzoek van RTL werd nog onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Stichting Skal heeft openbaarmaking van bedrijfsnamen geweigerd op de grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder e en g van de Wob (resp. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen).

De rechtbank heeft het beroep van RTL tegen de weigering gegrond verklaard en heeft daartoe overwogen dat de openbaarmaking van bedrijfsnamen niet afhankelijk kan zijn van de omstandigheid of iemand ervoor kiest zijn familienaam als bedrijfsnaam te gebruiken. Dat bij de openbaarmaking van de bedrijfsnamen ook de familienamen en woonadressen bekend worden, maakt volgens de rechtbank niet dat er sprake is van onevenredige benadeling.

In hoger beroep heeft Stichting Skal tegen dit oordeel van de rechtbank verzet. Daarbij heeft de stichting er onder meer op gewezen dat sommige inspectierapporten onjuistheden bevatten.

De Afdeling heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd in die zin dat ook volgens de Afdeling het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval niet zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de bedrijfsnamen. 

Ten aanzien van de 18 bedrijven waarvan de stichting heeft geconstateerd dat er onjuistheden in de inspectierapporten staan oordeelt de Afdeling dat het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling in die gevallen zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.

Voor de resterende bedrijven gaat dit niet op. De Afdeling bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de openbaarmaking van de bedrijfsnamen niet leidt tot onevenredig nadeel. Vervolgens heeft de Afdeling overwogen dat pas aan een belangenafweging toegekomen wordt als is vastgesteld dat er onevenredig nadeel is. Omdat het nadeel niet onevenredig is, komt de Afdeling niet toe aan een belangenafweging.

Onder de inmiddels geldende Wet open overheid (Woo) zullen deze afwegingen niet anders uitpakken.

ABRvS 12 juli 2023, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2023:2679

Door Ad Schreijenberg

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team