Blog

1.    Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2022 van 66 jaar en vier maanden naar 66 jaar en zeven maanden. In 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. 

2.    Verhoging maximum transitievergoeding

Ieder jaar vindt een indexering plaats van de maximale transitievergoeding. De maximale wettelijke transitievergoeding was in 2021 € 84.000,- bruto en bedraagt dit jaar € 86.000,- bruto of maximaal een jaarsalaris als het loon hoger is dan dat bedrag. Bij contract kan in afwijking van deze wettelijke maxima een hogere ontslagvergoeding worden afgesproken (voor zover de WNT en de Wft dit niet beperken).  

3.    Verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt elk half jaar aangepast. Per 1 januari 2022 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband (meestal 36 of 40 uur) vastgesteld op € 1.725,- bruto per maand, € 398,10 per week en € 79,62 bruto per dag. Dit is een stijging van 1,41% per maand. Alle nieuwe minimumloonbedragen, waaronder de minimumjeugdlonen, kunt u raadplegen op de website van de Rijksoverheid. 

4.    Onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 kan de werkgever de werknemer een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,- per thuisgewerkte dag verstrekken. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding. Deze kan zowel op declaratiebasis als op basis van een vast thuiswerkpatroon verstrekt worden. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding verstrekken, maar beiden kunnen niet op dezelfde dag door de werknemer worden ontvangen.  

5.    Verbod rookruimtes op de werkvloer 

Door een wijziging in het Tabaks- en rookwarenbesluit zijn vanaf 1 januari 2022 rookruimtes op de werkvloer niet langer toegestaan. Het is aan de werkgever om hier zowel duidelijk als kenbaar beleid over op te stellen en dit naar de werknemer te communiceren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de handhaving van het rookverbod. Indien de werkgever zich hier niet aan houdt, riskeert deze een bestuurlijke boete van minimaal € 600,-. Dit bedrag kan – zeker indien meermaals dezelfde overtreding wordt begaan – oplopen tot een bedrag van € 4.500,-. Zie ook onze Tip van de Week over dit onderwerp.

6.    Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen

De Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet volgt duidelijk uit de naam ervan, namelijk meer evenwicht in de verhouding man-vrouw in de top van grote bedrijven. Voor beursgenoteerde vennootschappen gelden strenge regels en kan het niet naleven van de voorgeschreven verdeling leiden tot nietigheid van een besluit. Voor ‘grote’ vennootschappen geldt dat zij streefcijfers moeten opstellen en hier jaarlijks over moeten rapporteren. 

7.    Betaald ouderschapsverlof

Op dit moment hebben werknemers recht op maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Het duurt nog even, maar per 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Ouders krijgen van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.  

8.    Verkorting loondoorbetalingsperiode bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

In 2016 trad de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Destijds werd ook overgangsrecht afgesproken met als doel om te voorkomen dat AOW-gerechtigden de oudere, nog niet AOW-gerechtigde werknemers, verdringen van de arbeidsmarkt. De streefdatum was om het overgangsrecht op 1 januari 2022 te laten eindigen, maar vanwege het langdurige formatieproces is deze datum niet gehaald. De verandering die naar verwachting dit jaar plaats zal gaan vinden houdt in dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers wordt verkort van dertien naar zes weken. Deze zes weken gaan ook gelden voor medewerkers op AOW-leeftijd die op dat moment al ziek zijn (mits de totaalperiode niet langer wordt dan 13 weken). Naast dat de zes weken ook geldt voor de duur van het opzegverbod bij ziekte, geldt het ook voor de re-integratieverplichtingen en het recht op een Ziektewetuitkering. 

9.    WW-premie bij meer dan 30% overwerk

Per 1 januari 2022 geldt weer de regeling dat wanneer een werknemer (met een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor minder dan 35 uur) in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt, de werkgever met terugwerkende kracht een hoge WW-premie moet afdragen. Sinds de invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) betaalden werkgevers een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Deze regeling over de hogere premie was tijdelijk opgeschort, maar geldt per 1 januari 2022 weer.

10.    Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Vanaf 1 januari 2022 heet de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In zowel het Nederlands als het Engels afgekort tot NLA. 

11.    Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Ondanks dat de inwerkingtreding nog even op zich laat wachten, namelijk 1 augustus 2022, is het goed om met de gevolgen ervan tijdig rekening te houden. Zo wijzigt de wet de regelgeving over onder meer het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Het doel van deze richtlijn is enerzijds het bevorderen van transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon en anderzijds het zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team