Blog

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij stelt: “ik kap ermee”. Heeft Derksen nu live op TV zijn arbeidsovereenkomst opgezegd? En zo ja, kan TALPA hem aan deze opzegging houden? Dit is arbeidsrechtelijk een prachtige voorbeeldcasus waar – zonder kennis van zijn arbeidsovereenkomst - veel over valt te zeggen.

Opzegging vormvrij
In algemene zin geldt dat een opzegging vormvrij is. Dat betekent dat een arbeidsovereenkomst zowel schriftelijk als mondeling kan worden opgezegd. Ook live op TV kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd als de werkgever aanwezig is of meekijkt. Eenzijdige rechtshandeling De belangrijkste vraag is of sprake is geweest van een (rechtsgeldige) opzegging. Hiervoor dient sprake te zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van Derksen die er op gericht is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. In mijn optiek is dat (nog) niet het geval. “Ik kap ermee” is hiervoor onvoldoende. Op TALPA rust als werkgever bovendien nog een onderzoeksplicht om na te gaan of Derksen daadwerkelijk wilde opzeggen en een verplichting om hem over de gevolgen van de opzegging te informeren.

Rechtsgeldige opzegging
Die gevolgen kunnen namelijk fors zijn. Vanwege zijn leeftijd komt Derksen niet in aanmerking voor een WW-uitkering en/of een transitievergoeding, maar de opzegtermijn speelt hierbij wel een rol. Normaliter dient bij opzegging een opzegtermijn in acht te worden genomen. Dat leek Derksen niet van plan. Feitelijk neemt hij dan ontslag op staande voet. Als daar geen dringende reden voor is, is hij schadeplichtig richting TALPA. Die schadevergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst nog had voortgeduurd als juist was opgezegd.

Gevolgen van deze opzegging
Gezien het bovenstaande ligt het op de weg van TALPA om vandaag met Derksen in gesprek te gaan om te verifiëren of hij daadwerkelijk de bedoeling had de arbeidsovereenkomst op te zeggen én of hij besefte wat de gevolgen van een eenzijdige opzegging voor hem zouden zijn.

Ongevraagd advies aan TALPA
Als Derksen zijn opzegging tijdens dit gesprek nog eens herhaalt c.q. bevestigt, dan eindigt zijn arbeidsovereenkomst. Mocht Derksen dit niet doen, dan is zijn arbeidsovereenkomst blijven bestaan. Het ontbreken van een duidelijke en ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring van Derksen leidt immers tot het oordeel dat geen sprake is van een (rechtsgeldige) opzegging van zijn arbeidsovereenkomst.

Mogelijke uitkomsten
Als Derksen zijn opzegging tijdens dit gesprek nog eens herhaalt c.q. bevestigt, dan eindigt zijn arbeidsovereenkomst. Mocht Derksen dit niet doen, dan is zijn arbeidsovereenkomst blijven bestaan. Het ontbreken van een duidelijke en ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring van Derksen leidt immers tot het oordeel dat geen sprake is van een (rechtsgeldige) opzegging van zijn arbeidsovereenkomst.

Ontslag door TALPA of met een vaststellingsovereenkomst
Zonder rechtsgeldige opzegging zien we Derksen vanavond weer op TV. Behalve natuurlijk wanneer hij vandaag door TALPA op non-actief wordt gesteld of zelfs per direct wordt ontslagen. Ook het sluiten van een vaststellingsovereenkomst behoort vandaag nog tot de mogelijkheden. Volop werk dus voor de betrokken arbeidsrechtadvocaten in deze interessante kwestie!
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team