Nieuwsbrief voor overheden

Op dit moment beschikt de burgemeester over de bevoegdheid om ter handhaving van de openbare orde op te treden op grond van artikel 174a Gemeentewet (Gemw). Hij kan zo nodig een voor het publiek toegankelijke ruimte sluiten. Daarnaast kan een woning gesloten worden wanneer rond de woning verstoring van de openbare orde plaatsvindt door gedragingen in die woning. De huidige regeling biedt geen ruimte om op te treden tegen geweld(sdreiging) van buitenaf.

Het is wenselijk om een specifieke wettelijke bevoegdheid te introduceren die het mogelijk maakt om een woning te sluiten in geval de openbare orde in de omgeving wordt verstoord of daarvoor ernstige vrees bestaat wanneer er geweld wordt gepleegd of een wapen wordt aangetroffen. Het gaat hier om situaties waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is, bijvoorbeeld bij handgranaten aan de deurknop, beschietingen van woningen of bij dreiging van liquidaties. Op grond van de huidige regelgeving kan de burgemeester in deze situatie een woning of openbare ruimte niet sluiten.

Het wetsvoorstel beoogt het toepassingsbereik van artikelen 174a Gemw te vergroten. Aan de bestaande sluitingsgrond van de burgemeester en de gezaghebber worden twee sluitingsgronden toegevoegd, die het mogelijk maken een pand te sluiten als:
b. door ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning of het lokaal of op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van het erf, de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een zodanige verstoring;
c. door het aantreffen in de woning of het lokaal of op het erf van een wapen als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een zodanige verstoring.

Het voorstel is overigens niet beperkt tot woningen. Het ziet, net als het huidige artikel 174a Gemw, ook op voor het publiek toegankelijk ruimtes.

Bij de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters op grond van artikel 13b van de Opiumwet naar strafbare voorbereidingshandelingen per 1 januari 2019 was de wetgever vergeten om de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten ook mogelijk te maken wanneer een pand op grond van die verruimde bevoegdheid werd gesloten. Die omissie wordt met dit wetsvoorstel rechtgezet door de wijziging van artikel 7:231, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek (BW).

www.tweedekamer.nl: Wetsvoorstel uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde.

Door: Anneloes Kester en Ad Schreijenberg

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team