AvdW

Tip van de Week

12/6/2024

Zorg voor een veilige werkplek en voorkom arbeidsongevallen

Het laatste jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie toont een zorgwekkende toename van het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. Deze trend onderstreept de noodzaak voor werkgevers om blijvend aandacht te schenken aan de werkveiligheid, mede door een up-to-date RI&E en het creëren van een...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Nakoming van Wmo-contract geoorloofd

In artikel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat de gemeente toezichthouders aanstelt. Deze zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet. De gemeente Helmond sluit een Wmo-overeenkomst en verlangt nakoming daarvan.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Gelijkheidsbeginsel ≠ Wet van Meden en Perzen

De gemeente Haarlemmermeer biedt in een inschrijvingsprocedure een kavel aan met een oppervlakte van circa 2.600m2. Een bepaalde burger komt voor de koop in aanmerking, maar voordat de koopovereenkomst kan worden getekend komt de gemeente tot de conclusie dat circa 600m2 haar niet in eigendom...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Advies Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad over het Didam-arrest

Het Didam-arrest uit 2021 heeft al geruime tijd de gemoederen beziggehouden in de juridische wereld en daarbuiten. Tot op heden bestaan er vragen en onduidelijkheden over de precieze reikwijdte en gevolgen van deze regels. De bodemprocedure van de Didam-zaak is momenteel aanhangig bij de Hoge Raad...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Wel of geen twee woningen?

Op 8 mei 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak over woningsplitsing en de uitleg van planregels gedaan. In de uitspraak stond de vraag centraal of het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college)...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Ambtshalve opleggen strengere emissienorm

Naar aanleiding van nieuwe conclusies over de best beschikbare technieken (BBT conclusies) kan het bevoegd gezag een strengere norm in een vigerende vergunning opnemen. Deze actualiseringsplicht volgde voorheen uit de artikelen 2.30 en 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet algemene...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Ontheffing uit ambt waarnemend burgemeester

In artikel 78, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat de commissaris van de Koning in de waarneming van het ambt van burgemeester voorziet als hij dat nodig acht in het belang van de gemeente. Voordat de commissaris daartoe overgaat, hoort hij de raad, tenzij gewichtige redenen zich daartegen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Openbaarmaking boeterapporten

De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 maart 2024 (ECLI:NL:RBMNE:2024:1545) een interessante uitspraak gedaan over het openbaar maken van rapporten over controles op weekendrust in transportvoertuigen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (nu: Wet open overheid (Woo)...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Regels moeten duidelijk zijn. Anders zijn ze niet te handhaven

In artikel 5:4 tweede lid Awb is bepaald dat een bestuurlijke sanctie alleen wordt opgelegd als de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven. De bepaling geeft o.a. uitdrukking aan het zgn. ‘lex certa-beginsel’: Een voorschrift...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Handhavend optreden tegen vaartuig zonder ligplaatsvergunning is niet onevenredig

Op grond van artikel 3.4.1.1, eerste lid, van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 (hierna: Verordening), is het verboden een ligplaats in openbaar water in te nemen met een vaartuig zonder ligplaatsvergunning van het college. De vraag die bij de voorzieningenrechter van de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Belanghebbendheid rechtspersoon

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) oordeelde in een uitspraak van 15 mei 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1983) dat de stichting Farmers Defence Force en de vereniging Farmers Defence Force (hierna gezamenlijk: FDF) geen belanghebbende zijn bij een handhavingsverzoek...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Blaffende honden bijten niet

Twee inwoners van Tilburg ervaren overlast van de drie honden van de buren en hebben naar aanleiding daarvan een verzoek bij het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Tilburg ingediend om handhavend op te treden. Het verzoek is door beide bestuursorganen afgewezen en dat is...

avdw

Tip van de Week

5/6/2024

Aanneming van werk of vriendendienst?

Besluit u om een vriend of buurman te vragen voor klussen in huis of in uw onderneming? Bedenk dan dat u niet altijd dezelfde rechten hebt als die u zou hebben als u een professionele partij inschakelt. Stel: het resultaat is niet naar wens of het gaat mis en het moet worden hersteld, dan kan het...

Sanne en Femke

Tip van de Week

29/5/2024

Zorg voor een goed verzuimbeleid

Als werkgever bent u verplicht een verzuimbeleid te hanteren. In een verzuimbeleid kunnen o.a. de volgende zaken worden opgenomen: de procedure voor ziekmeldingen in reguliere situaties en vanaf een vakantieadres, re-integratieprocessen, preventieve stappen ter voorkoming van verzuim en gegevens van...