Het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015) is gebaseerd op de Seveso III-richtlijn en bevat verplichtingen voor bedrijven waar – kort gezegd – meer dan een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. In Nederland zijn ruim 400 zogenaamde BRZO-bedrijven. Er zijn verschillende bestuursorganen belast met de handhaving van het BRZO: de Minister van SZW, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio en het bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunning voor de inrichting (meestal het college van Gedeputeerde Staten). Per 1 januari 2014 voeren al deze bestuursorganen hetzelfde handhavingsbeleid. Dit ‘handhavingsbeleid BRZO’ is, mede onder invloed van grote rampen met gevaarlijke stoffen (o.a. Chemie-Pack en Odfjell) bijzonder strikt.

De zorgplicht van artikel 5 lid 1 BRZO 2015 moet de exploitant van een BRZO-bedrijf alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Het niet naleven van deze zorgplicht is een strafbaar feit. 

Waar voorheen de zorgplicht van het BRZO vooral als vangnet werd gehanteerd, geldt per 1 januari 2014 handhaving van de zorgplicht als uitgangspunt, ook als dezelfde feiten leiden tot een overtreding van bijvoorbeeld een vergunningvoorschrift. Handhaving van deze en andere plichten uit het BRZO 2015 kan ingrijpende gevolgen hebben voor een bedrijf. Vooral als het gaat om overtredingen die strafbaar zijn gesteld. Voor dit soort overtredingen kunnen forse boetes worden opgelegd. Ook kunnen het bedrijf en leidinggevenden hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd. 

Wij hebben ruime ervaring opgebouwd in BRZO-kwesties. Wij staan BRZO-bedrijven bij in discussies met de overheid over de uitleg van het BRZO. Ook staan wij BRZO-bedrijven bij in procedures tegen bestuurlijke sancties die worden opgelegd wegens een overtreding van het BRZO, begeleiden wij hen en hun medewerkers tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar (vermeende) overtredingen van het BRZO en staan wij hen bij als het eventueel tot strafrechtelijke vervolging komt.
 

Specialisten BRZO 2015

Bekijk ons team