Incidenten (waaronder ongewone voorvallen) zoals een onbedoelde emissie van een gevaarlijke stof kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomgeving (gezondheid, veiligheid en milieu). Op het terrein van toezicht, handhaving en sanctionering wordt de wet- en regelgeving steeds verder aangescherpt. Ook komen steeds meer spelers in beeld bij toezicht en handhaving: niet alleen het bedrijf zelf, maar ook zijn bestuurders, interne toezichthouders, feitelijk leidinggevenden en opdrachtgevers kunnen met mogelijke sancties worden geconfronteerd.

Binnen onze Health, Safety & Environment (HSE) praktijk worden bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zoals BRZO-bedrijven, geadviseerd over alle denkbare onderwerpen op dit vlak. Onze advocaten hebben een proactieve instelling en wij adviseren op het HSE-terrein multidisciplinair vanuit bestuursrechtelijke en strafrechtelijke hoek. Deze brede advisering is gericht op de begeleiding van bedrijven en haar bestuurders bij het beperken van de gevolgen na een incident en het voorkomen van herhaling naar de toekomst toe (recidive). Wij denken mee over compliance, regulering en risicopreventie (waaronder het verrichten van interne bedrijfsonderzoeken), het harmoniseren van incidentenprocedures, en het omgaan met (onverwachte) bezoeken van toezichthouders en inspectiediensten (denk aan de DCMR, de RUD, maar ook aan de NVWA). Ook worden de mogelijke gevolgen van een incident die zien op de reputatie (denk aan naming & shaming door openbaarmaking van een sanctie of de opvraag van informatie door een derde op grond van de Wob) en/of de continuïteit van het bedrijf zo veel mogelijk ondervangen.

Waar nodig voeren wij binnen onze HSE-praktijk ook procedures. Bij bestuursrechtelijke handhaving gaat het dan bijvoorbeeld over een last onder dwangsom, de oplegging van een bestuurlijke boete of de stillegging van een bedrijf bij ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Bij strafrechtelijke handhaving gaat het bijvoorbeeld om het inzetten van strafrechtelijke (opsporings)onderzoeken (bijvoorbeeld in het milieustrafrecht) en vervolging van mogelijke verdachten. 
 

Specialisten HSE

Bekijk ons team