Olga Huisman

Blog

23/5/2024

Incoterms

Voor een importeur of exporteur van goederen is het belangrijk om goede afspraken te maken over het vervoer van de goederen. Vaak worden daarvoor de term ‘Incoterms’ gebruikt. Dit is een set van voorwaarden voor internationale commerciële overeenkomsten. Deze voorwaarden werden voor het eerst...

Rotterdam

Tip van de Week

22/5/2024

Onderzoek uw mogelijkheid tot het vervangen van de sloten bij huurachterstanden

Het komt voor dat een huurder een flinke huurachterstand heeft. Voor sommige verhuurders is dit een reden om de sloten te vervangen. Een risicovolle maatregel, die (meestal) niet mag. In het verleden is geoordeeld dat het verschaffen van huurgenot niet kan worden opgeschort, omdat dit een...

Groepsfoto

Tip van de Week

15/5/2024

Leg afspraken rond overwerk duidelijk vast

Als in een cao niets anders is opgenomen, kunt u als werkgever afspraken met een werknemer maken over een vergoeding voor overwerk. Zo kan ook worden afgesproken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt te zijn inbegrepen in het salaris. Een dergelijke afspraak is mogelijk zolang de ondergrens...

avdw

Tip van de Week

8/5/2024

Gebruik de Haviltex-maatstaf in uw voordeel!

De Hoge Raad staat toe dat partijen contractueel kunnen afwijken van de zogenoemde Haviltex-maatstaf. Dit is een principe dat stelt dat bij de interpretatie van overeenkomsten niet alleen de tekst ervan, maar ook de intenties van de partijen in aanmerking moeten worden genomen. Het uitsluiten van...

Sanne

Nieuwsbericht

8/5/2024

Welkom Sanne van Tol

Sanne van Tol is in maart 2024 als juridisch medewerker bij ons kantoor in dienst getreden.

Walla 2

Blog

7/5/2024

Zorg dat u uw ondernemingsraad tijdig om advies vraagt!

Op 22 december 2023 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een duidelijk oordeel geveld over een reorganisatie bij Spotify Nederland, waarbij 17% van het personeel werd ontslagen. De OR had volgens de Ondernemingskamer geraadpleegd moeten worden.

Martin algemeen

Tip van de Week

1/5/2024

Ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst

Het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst kan zinvol zijn. Na het intreden van de voorwaarde eindigt de arbeidsovereenkomst namelijk automatisch. Hieraan zijn wel strenge vereisten verbonden. Zo moet de voorwaarde objectief bepaalbaar zijn en het intreden daarvan mag niet...

Foto Olga

Blog

30/4/2024

Let goed op bij het sluiten van een overeenkomst namens een BV in oprichting

Stel je voor: je bent een startende ondernemer en je wilt een kantoor huren. Je besluit alvast vóór de officiële oprichting van de BV een huurovereenkomst te sluiten namens de BV in oprichting. Alles lijkt goed te gaan, tot je de overeenkomst niet meer kunt nakomen en het er ook niet naar uitziet...

Spreekkamer

Tip van de Week

24/4/2024

Gebruik de juiste terminologie als u een overeenkomst wilt beëindigen!

Wanneer u geconfronteerd wordt met de noodzaak om een overeenkomst te beëindigen, wees dan bedachtzaam op het juiste gebruik van terminologie en de toepasselijke juridische procedures. In situaties waarin een contractspartij haar contractuele verplichtingen schendt, biedt de mogelijkheid tot...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Uitgeefbaarheid

Het Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich over de vraag wat de status is van de uitgeefbaarheid van bedrijventerreinen.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Beperkte contractsvrijheid

Door tijdsverloop geëindigde erfpacht ten aanzien van perceel met bedrijfspand. Gemeente verlengt niet omdat erfpachter niet aan solvabiliteitseisen voldoet en in verleden slecht betaalgedrag vertoonde. Bewijsopdracht voor erfpachter dat onderneming aan redelijke solvabiliteitseisen voldoet en niet...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Het risico van de bouwer

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor schade aan naastgelegen pand door plaatsing afzinkkelder? Inbreuk op een recht? Aanmerkelijk risico op schade, ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering werkzaamheden.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Blijvende onzekerheid voor niet-conforme Didam-overeenkomsten

De geldigheid van niet-conforme Didam-overeenkomsten blijft een twistpunt: nietig, vernietigbaar of onaantastbaar? Duidelijkheid hierover laat nog op zich wachten. Desondanks handhaaft de Rechtbank Midden-Nederland haar eerdere oordeel: nietig.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Geen Bibob-toets, toch ontbinding

Gemeente mocht de koopovereenkomst tussen haar en appellanten ontbinden wegens niet (adequaat) meewerken aan de uitvoering van de Bibob-toets.