Bijzondere zorgplicht

Banken hebben vanwege hun maatschappelijke functie een algemene en een bijzondere zorgplicht. Deze bijzondere zorgplicht houdt in dat zij klanten (zowel particulieren als ondernemingen) voldoende moeten informeren over specifieke risico’s die aan een dienst of een product verbonden zijn. Een klant moet voldoende geïnformeerd kunnen beslissen. Daarnaast dient de bank ook te onderzoeken of een klant bepaalde risico’s wel wil en kan dragen (‘ken uw klant-beginsel’). Aan de hand van dit onderzoek zal de bank een degelijk advies moeten uitbrengen. Als de bank bepaalde producten of diensten aanbiedt die erg risicovol zijn, of daaraan bijzondere risico’s verbonden zijn, dan dient de bank een klant hiervoor te waarschuwen. In sommige situaties kan de bank ook aansprakelijk zijn als zij een te hoge lening aan u heeft verstrekt. 

Als een bank deze bijzondere zorgplicht niet in acht heeft genomen, dan kan de bank aansprakelijk zijn voor de schade die de klant oploopt. Dit geldt niet alleen voor de klant van de bank, maar ook voor ‘derden’ met wie de bank in redelijkheid rekening moest houden (zoals aandeelhouders, medecrediteuren of een curator). 

Aansprakelijkheid bij beëindiging van financiering of hypotheek

In sommige situaties neemt een bank een besluit dat een krediet- of financieringsovereenkomst wordt opgezegd. Dit zijn duurovereenkomsten waarbij de bank zich vaak beroept op een opzeggingsbepaling in de overeenkomst of de algemene voorwaarden van de bank. Ook bij een kredietopzegging dient de bank zich zorgvuldig ten opzichte van de klant te gedragen. Er dient een belangenafweging plaats te vinden of de kredietopzegging gerechtvaardigd is in het licht van de ernst van de feiten en de potentiele gevolgen voor de onderneming of particulier. De maatschappelijke functie en contractuele zorgplicht van de bank kan een rol spelen bij de beoordeling of een opzegging rechtmatig is. 

Aansprakelijk stellen van de bank of klacht indienen AFM 

Als u schade lijdt door het handelen van de bank, dan kunt u de bank daarvoor aansprakelijk stellen. Ook kunt u een klacht indienen over de bank bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of KiFiD. Een gegrond verklaarde klacht kan een waardevolle bijdrage leveren aan een civiele procedure voor het verhalen van uw schade. 

Als u vragen hebt over het aansprakelijk stellen van de bank of een andere financiële dienstverlener, neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten.