De verstrekkende (wettelijke) zorgplicht van de werkgever heeft tot gevolg dat werkgeversaansprakelijkheid relatief vaak wordt aangenomen. In het bijzonder wanneer een werkgever onvoldoende bewijs kan overhandigen dat er preventieve maatregelen werden getroffen ter voorkoming van het specifieke gevaar. Aansprakelijkheid kan ook worden aangenomen als de werkgever zich niet als ‘goed werkgever’ heeft gedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever zich onvoldoende verzekerd heeft voor bedrijfsongevallen.

Bedrijfsongeval / arbeidsongeval

Na een (zwaar) bedrijfsongeval dient de werkgever altijd het incident te melden bij de Inspectie SZW. De inspectie zal een onderzoek instellen naar het bedrijfsongeval en spreekt met de betrokken partijen. De rapportage van de inspectie vormt doorgaans de basis voor de beoordeling of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. 

(Thuis)werkplek

Een werkgever heeft een (vergaande) wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werkplek van de werknemer, ook als de werknemer thuiswerkt. Het is echter geen absolute waarborg tegen gevaar. Een werkgever moet maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade oploopt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Hoe ver deze maatregelen strekken, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de kans op ongevallen en de omvang van de eventuele schade. 

Flexibele arbeidsrelaties

De zorgplicht van de werkgever geldt in beginsel ook ten opzichte van personen die werk voor de werkgever verrichten anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst. Het moet dan gaan om arbeid die hij laat verrichten in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Dit geldt niet voor privéwerkgevers, zoals inschakeling van huishoudelijke hulp, thuiszorg etc. 

Bij onze aansprakelijkheidsspecialisten kunt u terecht voor vragen, zoals: 

 • ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade bij uitzend- en oproepkrachten? 
 • hoe kan ik werkgeversaansprakelijkheid voorkomen? 
 • wat moet de werkgever doen na een ongeval op de werkvloer? 
 • wat is een RI&E? 
 • welke instructies mag ik als werkgever aan werknemers geven ter voorkoming van schade? 
 • wat is een beroepsziekte
 • is een werkgever aansprakelijk als er sprake is van eigen schuld van de werknemer? 
 • ben ik als werkgever verantwoordelijk voor verkeersongevallen van de werknemer? 
 • wat als de werknemer schade lijdt door opzet of roekeloos gedrag op de werkvloer?
 • schade tijdens een bedrijfsuitje, wie is daarvoor verantwoordelijk? 
 • hoe zit het met werkgeversaansprakelijkheid bij detachering? 
 • wanneer moet ik een melding maken bij de arbeidsinspectie? 

Wij adviseren over het treffen van preventieve maatregelen ter voorkoming van werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast hebben onze advocaten veel proceservaring op dit gebied. 

Specialisten Werkgeversaansprakelijkheid

Bekijk ons team