Als arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door een derde (bijvoorbeeld een verkeersongeval, medische fout of een andere gebeurtenis), dan kan de werkgever ook schade lijden doordat de werknemer (tijdelijk) niet kan werken. Als aansprakelijkheid is erkend, dan kan de werkgever het netto doorbetaalde salaris en re-integratiekosten terug vorderen van de aansprakelijke partij. Dit wordt ook wel een ‘loonregres’ genoemd. 

Belangrijk uitgangspunt is dat de werkgever alleen schade kan verhalen die de (arbeidsongeschikte) werknemer zelf ook had kunnen claimen. Dit wordt ook wel het ‘civiel plafond’ genoemd. 

Welke schade kan de werkgever verhalen bij de aansprakelijke partij?

  • netto doorbetaald salaris/loonkosten; 
  • re-integratiekosten, zoals kosten bedrijfsarts, administratiekosten, kosten voor arbodienst, revalidatiekosten, kosten om onder meer de bereikbaarheid van de werkplek of werk aan te passen, kosten re-integratiebureau, begeleiding of bijscholing voor aangepast werk; 
  • WGA- of Ziektewetuitkering bij een eigenrisicodrager; 
  • kosten voor juridische bijstand.

Welke kosten kunnen niet geclaimd worden bij de aansprakelijke partij? 

  • kosten ter vervanging van de werknemer die arbeidsongeschikt is; 
  • loonbelasting en sociale premies; 
  • doorbelasting gedifferentieerde werkhervattingskas (geen eigenrisicodrager). 

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA of Ziektewet, dan is de werkgever ook verantwoordelijk voor eventuele Ziektewet- en/of WGA-uitkering. Het regresrecht daarvoor is geregeld in artikel 99 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als de werkgever geen eigenrisicodrager is, dan zijn de eventuele hogere premies niet verhaalbaar. Eventueel kan nog wel aan de Belastingdienst worden verzocht om bij het vaststellen van de premie rekening te houden met het loonregres. 

Als u bijstand wenst bij een loonregres, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade. 
 

Specialisten Loonregres

Bekijk ons team