Kinderalimentatie 

De niet-verzorgende ouder is verplicht zijn of haar kind financieel te onderhouden. Deze verplichting geldt zowel voor de juridische ouder, als voor de verwekker van een kind.

Kinderalimentatie kan worden verzocht na uiteengaan, in geval van echtscheiding, maar zelfs indien geen sprake is geweest van een bestendige relatie. De alimentatieverplichting geldt in beginsel tot de 21ste verjaardag van het kind. In uitzonderlijke gevallen dient ook aan kinderen ouder dan 21 jaar een onderhoudsbijdrage te worden betaald. Dit kan het geval zijn indien sprake is vaneen dringende morele verplichting ofwel indien het kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien. Soms komen ouders overeen dat zij na de 21ste verjaardag van het kind een bijdrage blijven voldoen aan het kind, bijvoorbeeld zolang het kind studeert. Dit is echter niet verplicht. 

Partneralimentatie 

In beginsel is partneralimentatie slechts van toepassing indien sprake is (geweest) van een huwelijk ofwel een geregistreerd partnerschap. Het komt echter ook voor dat partners in een samenlevingsovereenkomst de regels met betrekking tot partneralimentatie van overeenkomstige toepassing verklaren. 

De duur van de alimentatieverplichting is in beginsel beperkt tot een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren. Hierop zijn drie uitzonderingen:

  • indien het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na de scheiding recht heeft op AOW. In dat geval loopt de partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • indien het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar, de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 is geboren en het nog meer dan 10 jaar duurt voordat de alimentatiegerechtigde  recht heeft op AOW. In dat geval duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar;
  • indien ouders samen kinderen hebben loopt het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar oud is.

Berekeningswijze 

Over de berekening van de alimentatie ontstaat tussen de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde vaak discussie. De belangen van de betrokken partijen lopen vaak uiteen. De alimentatieplichtige heeft er over het algemeen belang bij om een zo laag mogelijk bedrag te moeten betalen, terwijl de alimentatiegerechtigde belang heeft bij een zo hoog mogelijke bijdrage.

Hoewel kinder- en partneralimentatie ieder hun eigen berekeningswijze kennen, staan bij zowel de kinder- als partneralimentatie de volgende twee begrippen centraal: 

  1. De behoefte van het kind of de ex-partner - wat heeft de alimentatiegerechtigde nodig?
  2. De draagkracht van de alimentatieplichtige - wat kan de alimentatieplichtige betalen?

Of alimentatie verschuldigd is, en zo ja, welk bedrag, is afhankelijk van vele omstandigheden. Naast het inkomen uit arbeid, uitkering of pensioen kunt u bijvoorbeeld denken aan uw woonsituatie, verdiencapaciteit (welk inkomen zou iemand kunnen genereren?) en vermogen. Daarnaast is uiteraard relevant of u ook onderhoudsplichtig bent voor andere personen.

De omstandigheden die relevant zijn voor de alimentatieberekening kunnen op enig moment wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat een getroffen regeling of een uitspraak van de rechter plots niet meer redelijk is. Wijziging van een dergelijke omstandigheid kan aanleiding zijn voor een herberekening van de kinder- en/of partneralimentatie.

Kortom, in iedere individuele situatie zal moeten worden bezien welke onderhoudsbijdrage redelijk is en of aanleiding bestaat tot wijziging. Het is dan ook verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, die voor u een goed onderbouwde (her)berekening van de alimentatie kan maken. Heeft u vragen over het (her)berekenen van alimentatie? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. 

Voor ondernemers gelden andere uitgangspunten dan voor werknemers. Lees hier meer over alimentatie en ondernemers. 

Afwijkende afspraken

Bij het berekenen van partneralimentatie mogen partijen in onderling overleg afspraken maken die afwijken van de wettelijke normen. Bij kinderalimentatie is dit anders. De Hoge Raad heeft de dwingendrechtelijke regel geformuleerd dat kinderalimentatie tenminste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. 
 

Specialisten Alimentatie

Bekijk ons team