Onderwijsinstellingen hebben een zorgplicht. 

De wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden moet voldoen aan hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend onderwijsinstelling mag worden verwacht. Voldoet het aangeboden onderwijs niet aan deze norm, dan kan de instelling aansprakelijk zijn voor de schade die een leerling of student lijdt als gevolg van de tekortkoming, bijvoorbeeld schade als gevolg van studievertraging.