Actualiteit
Rotterdam

Tip van de Week

22/5/2024

Onderzoek uw mogelijkheid tot het vervangen van de sloten bij huurachterstanden

Het komt voor dat een huurder een flinke huurachterstand heeft. Voor sommige verhuurders is dit een reden om de sloten te vervangen. Een risicovolle maatregel, die (meestal) niet mag. In het verleden is geoordeeld dat het verschaffen van huurgenot niet kan worden opgeschort, omdat dit een...

Groepsfoto

Tip van de Week

15/5/2024

Leg afspraken rond overwerk duidelijk vast

Als in een cao niets anders is opgenomen, kunt u als werkgever afspraken met een werknemer maken over een vergoeding voor overwerk. Zo kan ook worden afgesproken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt te zijn inbegrepen in het salaris. Een dergelijke afspraak is mogelijk zolang de ondergrens...

avdw

Tip van de Week

8/5/2024

Gebruik de Haviltex-maatstaf in uw voordeel!

De Hoge Raad staat toe dat partijen contractueel kunnen afwijken van de zogenoemde Haviltex-maatstaf. Dit is een principe dat stelt dat bij de interpretatie van overeenkomsten niet alleen de tekst ervan, maar ook de intenties van de partijen in aanmerking moeten worden genomen. Het uitsluiten van...

Martin algemeen

Tip van de Week

1/5/2024

Ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst

Het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst kan zinvol zijn. Na het intreden van de voorwaarde eindigt de arbeidsovereenkomst namelijk automatisch. Hieraan zijn wel strenge vereisten verbonden. Zo moet de voorwaarde objectief bepaalbaar zijn en het intreden daarvan mag niet...

Spreekkamer

Tip van de Week

24/4/2024

Gebruik de juiste terminologie als u een overeenkomst wilt beëindigen!

Wanneer u geconfronteerd wordt met de noodzaak om een overeenkomst te beëindigen, wees dan bedachtzaam op het juiste gebruik van terminologie en de toepasselijke juridische procedures. In situaties waarin een contractspartij haar contractuele verplichtingen schendt, biedt de mogelijkheid tot...

sfeerfoto

Tip van de Week

17/4/2024

Vergeet de meldplicht niet bij collectief ontslag!

Zodra u als werkgever voornemens bent een groep werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, kan het zijn dat u een meldplicht hebt op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. Deze geldt nog voordat de daadwerkelijke ontslagen plaatsvinden. Dit betekent dat u tijdig en proactief de...

  kantoor

Tip van de Week

10/4/2024

Bescherm uw huurpraktijk tegen oneerlijke huurprijswijzigingsbedingen

Veel standaardcontracten voor huur woonruimte bevatten een indexatiebeding, waarmee u de huurprijs kunt aanpassen. Zorg ervoor dat dit beding nauwkeurig is geformuleerd met heldere gronden en redenen voor mogelijke prijswijzigingen. Een recente uitspraak van een kantonrechter benadrukt het belang...

AvdW

Tip van de Week

3/4/2024

Dwaling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een cruciale stap, maar soms gebeurt dit onder invloed van dwaling. Bij dwaling komt de overeenkomst tot stand onder een onjuiste voorstelling van zaken, bijvoorbeeld door misleidende mededelingen of het achterhouden van essentiële feiten. Denk hierbij aan...

kantoor

Tip van de Week

20/3/2024

Vergeet oproepkrachten niet een aanbod vaste urenomvang te doen

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om jaarlijks oproepkrachten een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. In 2020 is hier veel aandacht aan besteed, maar het is cruciaal om te onthouden dat dit elk jaar opnieuw moet gebeuren. Verzuimt u als werkgever deze verplichting? Dan kunnen...

Spreekkamer

Tip van de Week

13/3/2024

Zorg voor voldoende zekerheid in een overnamecontract

In overnamecontracten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen om risico’s tussen de partijen te verdelen. De garanties en vrijwaringen zijn een cruciaal onderdeel van het contract, waarover bij de verkoop van een onderneming wordt onderhandeld. Deze onderhandelingen nemen...

Algemeen2

Tip van de Week

28/2/2024

Voorkom ongewenste gevolgen van een finaal kwijtingsbeding

In een beëindigingsovereenkomst tussen u en uw werknemer wordt vaak een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit beding betekent dat u na beëindiging van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen hebt, behalve wat in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Zorg er dus voor dat u alle...

blog Emma

Tip van de Week

21/2/2024

Tips voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden: Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

14/2/2024

Zorg voor een deugdelijke urenregistratie

Als werkgever bent u verplicht een deugdelijke urenregistratie bij te houden, waarin u de gewerkte uren van uw werknemers bijhoudt. Dit is van belang in het kader van de Arbeidstijdenwet: u dient ervoor te zorgen dat uw werknemers voldoende rust nemen. Doet u dit niet, riskeert u een boete. De...