Actualiteit
Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

29/11/2023

Houd rekening met interpretatieverschillen in contracten

Bij het opstellen van contracten (zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten en huurovereenkomsten) is de precieze tekst van de bepalingen een belangrijk punt om bij stil te staan. Het gebeurt regelmatig dat verschillende partijen een bepaalde zin op verschillende manieren lezen en interpreteren. Dit kan...

actualiteiten

Tip van de Week

22/11/2023

Situationele arbeidsongeschiktheid hoeft geen belemmering te zijn voor ontslag

Een werknemer kan in beginsel in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen. Geldt dit ook wanneer de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een arbeidsconflict (‘situatieve arbeidsongeschiktheid’)? Bij situationele arbeidsongeschiktheid is het opzegverbod wegens ziekte niet van...

Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

15/11/2023

Voorkom ongeldige besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering

In een B.V. bevinden zich één of meer aandeelhouders. In de wet en in de statuten van de onderneming is opgenomen wat de rechten zijn van aandeelhouders, zoals: recht op dividend; recht om een vergadering bijeen te roepen; recht om een verzoek om een enquêteprocedure in te dienen; stemrecht tijdens...

Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

1/11/2023

Verifieer de diploma’s en kwalificaties van (nieuwe) werknemers

Recent oordeelde een kantonrechter dat een werknemer terecht op staande voet werd ontslagen toen hij niet kon aantonen dat hij over het voor zijn functie vereiste diploma beschikte. Om dit soort procedures te voorkomen, kunt u als werkgever de juiste diploma's en kwalificaties van (nieuwe)...

Computer

Tip van de Week

18/10/2023

Neem maatregelen wanneer een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt

Wanneer uw zieke werknemer bepaalde controleverplichtingen niet nakomt (zoals het bezoeken van de bedrijfsarts), kunt u na waarschuwing overgaan tot een loonopschorting. Wanneer de werknemer bepaalde re-integratieverplichtingen niet nakomt (zoals het verrichten van passende arbeid), kunt u de...

Onderwijs

Tip van de Week

13/9/2023

All-in loon is toegestaan, mits voldoende duidelijk en transparant

Een all-in loon is een brutoloon waarin het vakantiegeld is inbegrepen en de vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van vakantiedagen is een gevoelig punt gezien het doel van vakantiedagen, maar in beginsel is dat toegestaan. Daarvoor geldt wel dat het voldoende duidelijk moet zijn voor de...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

6/9/2023

Pas op met commercieel gebruik van beeldmateriaal gemaakt met AI

Programma’s waarmee via Artificial Intelligence (AI) een bepaalde ‘foto’ wordt gegenereerd, worden steeds populairder. Wilt u dit soort programma’s voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclames, gebruiken? Loop dan eerst zorgvuldig de algemene voorwaarden van het AI-programma na...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

30/8/2023

Oprichting van een ondernemingsraad: hoe gaat dit in zijn werk?

Wellicht overweegt u als werkgever een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit is een belangrijk proces. Allereerst moet u goed op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot medezeggenschap. Bepaal vervolgens het aantal OR-leden (dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Zijn er...

Opzoeken

Tip van de Week

23/8/2023

Zorg voor duidelijke afspraken rondom de aanneemsom

Regelmatig bestaat discussie over de hoogte van de afgesproken aanneemsom. Vaak is de oorzaak daarvan dat afspraken niet goed zijn vastgelegd. Het is dan onvoldoende duidelijk welke werkzaamheden en/of materialen zijn inbegrepen in deze aanneemsom. Ook kan het voorkomen dat onvoldoende duidelijk is...