Wat is het belang van een schriftelijk contract?

Nederland kent het beginsel van contractsvrijheid. Dit betekent dat iedereen vrij is om te bepalen met wie hij een contract afsluit en wat de inhoud van een contract is. De wet stelt wel bepaalde beperkingen. Zo mag bijvoorbeeld niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen worden gecontracteerd. 

Voorafgaand of op het moment van het sluiten van een overeenkomst lijkt het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken soms overbodig. De mondeling gemaakte afspraken zijn immers helder en de relatie met uw contractspartner is zo goed dat u er samen wel uitkomt als het mis gaat, zo is uw gedachte.

Helaas laat de praktijk vaak een ander beeld zin en is het voor het geval het toch mis gaat, prettig om een contract in handen te hebben waarin uw rechten zijn gewaarborgd en juridische risico’s zo veel mogelijk zijn afgedekt. 

Alhoewel een mondelinge overeenkomst in veel gevallen juridisch net zo bindend is als een schriftelijk contract, verdient een schriftelijk contract dus toch de voorkeur.

Contracten opstellen en beoordelen

Contracten zijn er in alle soorten en maten; van eenvoudige modellen die zo van internet kunnen worden gehaald tot dichtgetimmerde overeenkomsten op maat waar geen speld tussen valt te krijgen. Bij het opstellen en beoordelen van contracten houden wij niet alleen rekening met uw wensen, maar ook met de manier waarop de wetgever en de rechter met contractuele afspraken omgaan. 

Hieronder volgt een greep uit de verschillende contracten die wij opstellen en beoordelen en waarover onze specialisten regelmatig adviseren en/of procederen:

 • (internationale) koopovereenkomst;
 • aandeelhoudersovereenkomst;
 • geheimhoudingsovereenkomst;
 • intentieovereenkomst;
 • koopovereenkomst (o.a. aandelen, activa/passiva etc.);
 • licentieovereenkomst;
 • managementovereenkomst;
 • samenwerkingsovereenkomst;
 • overeenkomst van geldlening;
 • overeenkomst van opdracht;
 • overeenkomst van aanneming van werk.

Afbreken van onderhandelingen over een contract

Aan een contract gaan vaak onderhandelingen vooraf. Het kan zijn dat u er met de andere partij niet uitkomt. In beginsel bent u vrij om de onderhandelingen zonder consequenties af te breken, maar er zijn situaties waarbij het afbreken van onderhandelingen niet zo vrijblijvend is en u schadevergoeding aan de andere partij moet betalen. Dit kan het geval zijn als tijdens de onderhandelingen bij de andere partij een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat het contract daadwerkelijk gesloten zal worden. 

Houd dus goed in de gaten in welk stadium van de onderhandelingen u zich bevindt!

Uitleg van een contract

Investeren in een helder en op maat gemaakt contract, kan later zijn vruchten afwerpen. Immers, als de bewoordingen van het contract en de partijbedoelingen helder zijn vastgelegd, zal er (bij de rechter) minder ruimte voor discussie bestaan over wat partijen hebben afgesproken. Legt u afspraken daarentegen niet goed in een contract vast, dan bestaat de kans dat de rechter de gemaakte afspraken anders uitlegt dan u heeft bedoeld. Hierdoor kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan.

Opzegging en beëindiging van een contract

Zoals gezegd kennen we in Nederland contractsvrijheid. Het staat partijen dan ook vrij om zelf te regelen wanneer een contract kan worden opgezegd of beëindigd. 

Bij een contract voor bepaalde tijd eindigt het contract van rechtswege na ommekomst van de afgesproken termijn. Indien een partij een contract voor bepaalde tijd tussentijds wil beëindigen, dan kan dat alleen indien het contract in die mogelijkheid voorziet.

Een contract voor onbepaalde tijd is in beginsel altijd opzegbaar. Maar, let op; deze opzegging is niet altijd vrijblijvend. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de opzegger nog wel een bepaalde opzegtermijn in acht moet nemen en/of een (schade)vergoeding aan de andere partij moet betalen. Of er voorwaarden aan een opzegging zijn verbonden, hangt af van de omstandigheden van het geval. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u om de opzegging en de gevolgen van opzegging contractueel te regelen.

Algemene voorwaarden

Net zo belangrijk als een goed contract is een op maat gemaakte set algemene voorwaarden. Hiermee kunt u uw juridische risico’s zo veel als mogelijk beperken en verhoogt u uw kans om een gerechtelijke procedure over een contract te winnen.

Wilt u meer informatie over algemene voorwaarden? Klik dan hier.
 

Specialisten Contracten

Bekijk ons team