Wat zijn algemene voorwaarden eigenlijk?

De wet definieert algemene voorwaarden als één of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Hieronder vallen niet de duidelijk en begrijpelijk geformuleerde kernbedingen. Kernbedingen zijn bedingen die de kern van een prestatie weergeven en de essentialia betreffen, zonder welke een overeenkomst niet tot stand komt. Bij een koopovereenkomst zijn dat bijvoorbeeld de bedingen die de te leveren hoeveelheid of soort bepalen. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn algemene voorwaarden onderdeel van een overeenkomst zijn?

Om uw algemene voorwaarden onderdeel van een te sluiten overeenkomst te laten zijn, moet u allereerst uw algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaren.

Daarnaast dient u de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand moeten zijn gesteld. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan biedt de wet ook andere mogelijkheden om de wederpartij van de algemene voorwaarden kennis te laten nemen. 

Is aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen? Dan staan de algemene voorwaarden aan vernietiging bloot.

Wat als de wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert?

In de praktijk komt het vaak voor dat beide partijen hun algemene voorwaarden van toepassing verklaren. De vraag is dan wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

In Nederland geldt dat bij verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden aan de laatste verwijzing in beginsel geen werking toekomt (“first shot rule”). Dit kan anders zijn indien “de tweede verwijzer” de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijst. 

Gebeurt dit niet? Dan zijn in beginsel dus de algemene voorwaarden van “de eerste verwijzer” van toepassing. 

Let op: het verschilt per land hoe de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is geregeld. Laat u hierover dus goed adviseren als u van plan bent buiten de landsgrenzen te contracteren.

Opstellen algemene voorwaarden

Geen enkel bedrijf is hetzelfde en om die reden adviseren wij ondernemers geen gebruik te maken van algemene voorwaarden die niet specifiek voor hun bedrijf zijn opgesteld. Ons kantoor is gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden op maat. Samen met u inventariseren wij de kansen en risico’s voor uw onderneming zodat u met uw algemene voorwaarden een sterke troef in handen heeft.

Cursus algemene voorwaarden

In onze dagelijkse praktijk zien we vaak dat het mis gaat bij het van toepassing verklaring en ter hand stellen van algemene voorwaarden, waardoor een goede set algemene voorwaarden uiteindelijk toch waardeloos blijkt te zijn. 

Omdat de regelgeving met betrekking tot algemene voorwaarden best taaie kost is, hebben wij een laagdrempelige en praktijkgerichte cursus ontwikkeld, waarbij door middel van een vragenquiz een routemap voor deze regelgeving wordt gegeven. Daarnaast worden aan de hand van praktijkvoorbeelden tips & tricks gegeven. 

De cursus duurt 2 uur en is zowel geschikt voor inkopers, verkopers en het managementteam. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met één van onderstaande specialisten.
 

Specialisten Algemene voorwaarden

Bekijk ons team