Gerechtelijk incassotraject

Dit traject wordt opgestart door het opstellen van een dagvaarding. Vervolgens betekent de deurwaarder de dagvaarding aan de schuldenaar waarbij de schuldenaar wordt opgeroepen om in rechte verweer te voeren. Indien de rechter uiteindelijk de schuldeiser in het gelijk stelt, dan kan de schuldenaar alsnog binnen de door de rechter bepaalde termijn vrijwillig tot betaling overgaan. De hoofdsom is dan inmiddels al wel verhoogd met rente, eventuele buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

Executie

Indien de schuldenaar na ommekomst van deze termijn niet alsnog tot betaling is overgegaan, kan tot executie van het vonnis worden overgegaan. De deurwaarder zal dan het vonnis aan de schuldenaar betekenen en hem een wettelijke minimumtermijn van twee dagen geven om alsnog tot betaling over te gaan. Betaalt de schuldenaar dan nog steeds niet, dan kan de deurwaarder het vonnis daadwerkelijk gaan executeren en kan hij beslag op de goederen van de schuldenaar leggen. Deze goederen mag de deurwaarder vervolgens verkopen. De vordering wordt dan vervolgens uit deze opbrengst voldaan.

Conservatoir beslag

Indien wordt gevreesd dat een schuldenaar voorafgaand aan een gerechtelijke procedure zijn goederen zal wegsluizen en de schuldeiser dus achter het net zal vissen, kan de deurwaarder voorafgaand aan een gerechtelijke procedure een bewarend (conservatoir) beslag op deze goederen leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beslag op de woning of auto van de schuldenaar, maar ook op bijvoorbeeld aandelen in besloten of naamloze vennootschap. De schuldenaar kan dan gedurende de daarop volgende gerechtelijke procedure de door het beslag geraakte goederen niet verkopen. Deze goederen zijn dus voorlopig even “veiliggesteld”.

Een andere vorm van beslaglegging is het zogenaamde derdenbeslag. Dit betekent dat beslag wordt gelegd onder een derde die goederen van de schuldeiser onder zich houdt. Denk hierbij aan het leggen van beslag onder een bank op een bankrekening van de schuldenaar of beslag onder een werkgever op het loon van de schuldenaar.

Internationale incasso’s

Internationaal zaken doen is natuurlijk harstikke leuk zolang beide partijen hun afspraken nakomen. Alleen, wat nu als een buitenlandse partij uw facturen niet betaald? En wat nu als op uw overeenkomst geen Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse rechter ook niet bevoegd is om over een incassogeschil een uitspraak te doen? Dan moet worden uitgeweken naar het buitenlandse incasso- en procesrecht.

Dit buitenlandse incasso- en procesrecht kan behoorlijk verschillen van ons nationale recht. Ook verschilt het per land hoe de executie van een vonnis is geregeld.

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het succesvol incasseren van onbetaalde vorderingen in het buitenland. Mede dankzij ons internationale netwerk en onze aansluiting bij IUSFUL, een samenwerkingsverband van Europese advocaten, zijn wij in staat om snel de voor u meest effectieve en kosten efficiënte incassoaanpak te bepalen.
 

Specialisten Incasso en beslag

Bekijk ons team