Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 heeft de bescherming van de persoonsgegevens van individuen steeds meer aandacht gekregen. Dat was nodig, want door technische ontwikkelingen ligt misbruik van persoonsgegevens, en daarmee schending van de privacy, her en der op de loer.

Ook u als (onderwijs)instelling, overheid en ondernemer hebt u met de AVG te maken. Zo legt de AVG allerlei verplichtingen op, waar u aan gebonden bent. 

Een voorbeeld is de verplichting om uw klanten, leveranciers en eventueel anderen op de hoogte te brengen van de wijze waarop u omgaat met hun persoonsgegevens. Ook moet u een verwerkingsregister aanleggen, bent u verplicht om een zogenaamd ‘datalek’ te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), moet u bij een bepaalde omvang beschikken over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FvG), moet u de afspraken die u maakt met partijen met wie u persoonsgegevens deelt vastleggen in een verwerkersovereenkomst en dient u adequate maatregelen te treffen om de persoonsgegevens in uw organisatie te beschermen teneinde misbruik te voorkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van al deze verplichtingen en is bij overtredingen bevoegd om (stevige) sancties op te leggen. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen die de AVG stelt. Ook zijn wij beschikbaar als zich onverhoopt een probleem voordoet, bijvoorbeeld als iemand een klacht heeft over de AVG-compliance van uw organisatie maar ook als u zelf wilt klagen over privacy-gerelateerde gedragingen van een ander. 

Specialisten Privacy

Bekijk ons team