Actualiteit
winkel

Blog

2/12/2022

UBO- register

In het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het UBO-register en de verplichting om te registeren is gebaseerd op de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Het register helpt om...

monument

Blog

2/12/2022

Som ineens

Als een echtgenoot geen of niet voldoende inkomen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien en in redelijkheid niet kan verwerven, dan kan de andere echtgenoot verplicht zijn partneralimentatie te betalen. De wet spreekt van een ‘ uitkering’ in levensonderhoud. Dat kan zijn een maandelijkse...

document

Blog

14/11/2022

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht Soms benaderen cliënten mij met de vraag of alimentatie over het verleden nog (met terugwerkende kracht) kan worden gewijzigd. De daling van hun salaris of winst uit onderneming is immers al enkele maanden geleden intreden of hun ex-partner is juist...

document

Blog

24/10/2022

Internationaal familierecht

Internationaal familierecht Als echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben (gehad), zij tijdens het huwelijk in verschillende landen hebben gewoond of vermogen hebben in het buitenland, dan is er sprake van een internationale zaak. De Nederlandse rechter moet in zo’n zaak vaststellen of hij...

NBO

Blog

12/9/2022

Vernietiging erkenning

Vernietiging erkenning Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Op grond van de wet kan een kind een verzoek tot vernietiging van de erkenning doen op de grond dat...

Tip van de Week 4

Blog

1/8/2022

Sociale media en minderjarigen

Als kinderen tijdens het huwelijk worden geboren, dan zijn ouders automatisch gezamenlijk belast met het gezag over hun kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan heeft de moeder van het kind automatisch gezag over het kind, maar de vader niet. Om vader mede met het gezag te belasten, moeten de ouders samen...

Overleg

Blog

21/7/2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 geldt nieuwe wetgeving binnen het arbeidsrecht. Als werkgever doet u er verstandig aan om in kaart te brengen wat dit voor u betekent en zo nodig gelijk uw model arbeidsovereenkomst aan te passen. In het kort zijn de volgende wijzigingen van belang.

Overheden

Blog

8/7/2022

Echtscheidingen met internationale aspecten

Echtscheidingen met internationale aspecten Onze advocaten hebben veel ervaring met het behandelen van echtscheidingen met internationale aspecten. Denk hierbij aan echtgenoten met verschillende nationaliteiten, echtgenoten die in het buitenland zijn gehuwd of echtgenoten die na hun huwelijk...

tip van de week 12

Blog

2/5/2022

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand Er komt – op verschillende vlakken – steeds meer aandacht voor genderneutraliteit. Wat is genderneutraliteit nu precies? De Dikke van Dale omschrijft genderneutraliteit als volgt: “geen onderscheid makend tussen de seksen en de...

Ontslag

Blog

29/4/2022

Wat betekent 'IK KAP ERMEE' arbeidsrechtelijk?

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij stelt: “ik kap ermee”. Wat betekent dit arbeidsrechtelijk?

Pestgedrag

Blog

28/4/2022

Pestkoppen op de werkvloer

Vandaag, 28 april 2022, is het de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is gericht op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Anno 2022 wordt echter ook steeds meer aandacht geschonken aan een ander soort veiligheid en gezondheid op de werkvloer: de...

tip van de week 12

Blog

14/4/2022

Intrekken begunstigende beschikking

De meest relevante wijziging ten opzichte van de huidige bevoegdheid om een begunstigende beschikking in te trekken is dat de onder de Wabo reeds bestaande bevoegdheid onder de Omgevingswet iets verruimd wordt, van ‘vergunningen en ontheffingen’ naar ‘beschikkingen’.

Toga's

Blog

18/3/2022

Handhavingsbevoegdheid instemmingsorgaan onder de Omgevingswet

Eerder in deze blogreeks gingen we in op de hoofdlijnen van de handhaving onder de Omgevingswet en het bevoegd gezag voor handhaving. In deze bijdrage zoomen we in op de handhavingsbevoegdheid van een instemmingsorgaan, zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Omgevingswet.

Jantien van Hoeve

Blog

4/3/2022

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid?

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid? Het is ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmettingen werden gemeld in Nederland. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen voor een coronabesmetting voor iedereen verschillend is. In dit artikel zal ik speciale aandacht...