Praktijkgebieden
Tip van de Week 9

Tip van de Week

11/1/2023

Waarschuwingsplicht van de aannemer bij prijsverhoging voor meerwerk

Bij aanneming van werk (bijvoorbeeld het bouwen van een huis) sluiten aannemers en opdrachtgevers aannemingsovereenkomsten voor een vaste aanneemsom. Een latere toevoeging of verandering van de werkzaamheden door de opdrachtgever is meerwerk, waarvoor de opdrachtgever een redelijke prijs is...

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Huurprijzenbeding ‘gewoon’ geldig

Bevoegdhedenovereenkomst. Huurprijzenbeding. Geen strijd met openbare orde (3.1 en 6.24 Wro; 2.12 Wabo) Hoogte exploitatiebijdrage (6:203 BW).

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten

Op 20 oktober 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan die (hopelijk) voor de praktijk meer duidelijkheid biedt over de interpretatie van het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten.

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Een burgerinitiatief: enige serieuze gegadigde onder het Didam-arrest?

Recentelijk is de ‘Handreiking implementatie van het arrest Didam’ gepubliceerd. In de Handreiking is onder meer aangenomen dat burgerinitiatieven onder bepaalde voorwaarden een objectief, toetsbaar en redelijk criterium kunnen zijn voor een overheid om bij de verkoop van onroerend goed geen...

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Beroep van gedaagde op uitzondering van het Didam-arrest faalt

Kort geding. Gedaagde is overheidslichaam. Mag gedaagde onroerend goed verkopen aan derde zonder openbare selectieprocedure? Toepassing Didam-arrest. Antwoord: Nee. Beroep van gedaagde op uitzondering van dat arrest faalt. Selectieprocedure is vereist.

monument

Tip van de Week

30/11/2022

Kan ik bouwen zonder de partiële bouwvrijstelling?

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent...

Tip van de Week 5

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Didam-arrest: overzichtsartikel

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) in het zogenoemde ‘Didam-arrest’ geoordeeld dat een overheidslichaam op grond van het gelijkheidsbeginsel verplicht is mededinging toe te passen bij de verkoop van gronden indien (redelijkerwijs te verwachten is) dat er meerdere...

Judith

Nieuwsbericht

24/8/2022

Beëdigd: Judith Stheins

Het Adriaanse van der Weel team is een advocaat rijker! Op vrijdag 19 augustus 2022 is onze collega Judith Stheins beëdigd als advocaat door de rechtbank Rotterdam.

Tip van de week

Tip van de Week

18/8/2021

Verhuurder: controleer met regelmaat uw bedrijfspand op verboden middelen

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande...

Huur

Tip van de Week

28/4/2021

Gekraakt? Doe zo snel mogelijk aangifte!

Wanneer een pand langdurig leeg staat, loopt u het risico dat krakers zich de toegang verschaffen en claimen aldaar te wonen. De krakers er ‘zomaar’ uitzetten is helaas nog niet zo eenvoudig. Inmiddels is kraken alweer heel wat jaren strafbaar gesteld. Dit betekent dat ook de strafrechtelijke weg...

Tip van de Week

17/3/2021

Zorg dat uw huuropzegging aan de formele eisen voldoet

In veel huurovereenkomsten staat dat de huur moet worden opgezegd middels een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Recent oordeelde de rechter dat het niet redelijk was dat de verhuurder zich beriep op het ontbreken van een officiële huuropzegging, omdat uit alle omstandigheden duidelijk was...

Tip van de Week

16/12/2020

Huurachterstand? Huurder is mogelijk boete verschuldigd!

Voor huurovereenkomsten wordt veel gebruik gemaakt van de ROZ-modellen. In de algemene bepalingen bij deze modellen is standaard een boetebeding opgenomen. Bijvoorbeeld bij te late betaling van de huur is een boete verschuldigd van een bepaald percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimum...

Huurrecht

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Huurachterstand: wettelijke rente of handelsrente?

In de Nederlandse rechtspraak werd door rechters verschillend geoordeeld over de vraag of de wettelijke rente of wettelijke handelsrente is verschuldigd over een huurachterstand. Het Europese Hof van Justitie heeft recent duidelijkheid gegeven. Bij een betalingsachterstand kunt u als eisende partij...

Nieuwsbrief voor overheden

10/9/2020

Verhuurd oppervlakte kleiner dan gedacht; huurvermindering?

Voor de vraag of sprake is van een gebrek – en de daarop volgende vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurvermindering – is van belang hetgeen een huurder bij aanvang van de huur mocht verwachten van het gehuurde. Recent moest het hof Den Haag oordelen over een kwestie, waarbij na een aantal...

Nieuwsbrief voor overheden

12/5/2020

Huisverbod in coronatijd

Met de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen komen veel thuissituaties (extra) onder druk te staan. Dat leidt helaas ook tot meer huiselijk geweld. Ook in deze tijd kan de burgemeester een huisverbod opleggen om de rust te laten wederkeren. In zijn besluitvorming...