Praktijkgebieden
Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Onredelijke erfpacht

Verbintenissenrecht; misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW). Heeft gemeente als erfverpachter onredelijk hoge canon bedongen bij omzetting van tijdelijk recht van erfpacht in voortdurend recht van erfpacht? Betekenis hoedanigheid gemeentelijke overheid en gemeentelijk erfpachtbeleid.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Onkosten zijn geen huur

Gebruik woning toebehorend aan gemeente. Dienstverlenings- en bruikleenovereenkomst met leegstandbeheerder. Moet te betalen vergoeding op grond van dienstverleningsovereenkomst worden aangemerkt als tegenprestatie voor gebruik van woning zodat sprake is van huurovereenkomst (art. 7:201 BW) in plaats...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Bevoegd tot toezegging?

De gemeente heeft aan appellanten de toezegging gedaan dat zij de door hen gebouwde chalets op een vakantiepark gedurende de transitiefase mochten gebruiken om arbeidsmigranten te huisvesten. Door deze toezegging niet na te komen handelt de gemeente in strijd met het vertrouwensbeginsel. Voldoende...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Prejudiciële vragen over de rechtsgeldigheid van “Didam-overeenkomsten”

Bijna twee jaar geleden wees de Hoge Raad het Didam-arrest. Binnen die twee jaar is er veel Didam-jurisprudentie ontwikkeld, waarvan wij u in de vorige nieuwsbrieven op de hoogte hebben gesteld. Zoals u heeft kunnen lezen, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over bepaalde Didam-onderwerpen. Denkt...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

Arbeidsrecht

Tip van de Week

12/7/2023

Denk goed na over de omschrijving van de bestemming van het gehuurde

Als u verhuurder bent van een bedrijfsruimte en gebruik maakt van de modelhuurovereenkomst van de ROZ, lijkt het een eenvoudig onderdeel: het invullen van de bestemming van het gehuurde in de artikelen 1.1 en 1.3. Dit kan echter vergaande consequenties hebben. Als verhuurder bent u verantwoordelijk...

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Winkelcentrum

Didamarrest en gelijkheidsbeginsel, enige serieuze gegadigde, artikel 107 VWEU, artikel 1.1 Aw 2012, bezwarende titel, gemengde overheidsopdracht, artikel 2.12b lid 2 AW 2012, hoofdvoorwerp valt buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen.

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

De stelplicht in het kader van het Didam-arrest

Gemeenten komen geregeld in aanraking met Didam-bezwaren die worden geuit op een voorgenomen verkoop van een onroerend goed. In sommige gevallen leiden deze Didam-bezwaren zelfs tot een rechterlijke procedure. De vraag die in onderhavige uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant centraal staat, is in...

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest? Deze zijn vernietigbaar!

We hebben er even op moeten wachten, maar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de originele Didam-zaak. In tegenstelling tot de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2023:1244), oordeelt het Gerechtshof dat overeenkomsten in...

overleg1

Tip van de Week

3/5/2023

Let op de nieuwe verplichtingen van de Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli aanstaande treedt – waarschijnlijk – de Wet goed verhuurderschap in werking. Eén van de meest relevante wijzigingen ziet op de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Daarnaast worden de mogelijkheden tot verrekening van de waarborgsom aangepast, gelden...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toestemming voor witwassen?

Goederenrecht. Art. 5:91 lis 1 BW en art. 5:104 lid 2 BW. Gemeente weigert als grondeigenares toestemming voor overdracht van opstalrecht met betrekking tot bedrijfspand. Vervangende machtiging op voet van art. 5:91 lid 4 BW? Ontoereikende motivering.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Gemeenten, let op de motivering van een Didam-uitgifte aan één gegadigde!

Dat de motivering van een voorgenomen uitgifte in erfpacht aan één gegadigde belangrijk is – in het kader van het Didam-arrest - bevestigt deze uitspraak van de rechtbank van Rotterdam nog maar eens. ‘Het behouden van een functionele eenheid’ tussen twee naastgelegen terreinen vindt de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Een Didam-publicatie: laat deze lang genoeg op de website staan

Inmiddels zijn veel gemeenten ervan op de hoogte dat een voorgenomen verkoop van een onroerende zaak aan één serieuze gegadigde gemotiveerd en gepubliceerd moet worden. Door middel van de publicatie bieden gemeenten aan andere gegadigden een redelijke termijn om een kort geding procedure aan te...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Ook ‘Didam’ bij tijdelijke verhuur; risicovolle executie

1. Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk is dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan...