Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op vier verschillende manieren:

1.    opzegging van de arbeidsovereenkomst;
2.    ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
3.    ontslag op staande voet;
4.    beëindiging met wederzijds goedvinden.

Beëindiging via de opties 1, 2 en 3 wordt ook wel (eenzijdig) ontslag genoemd.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Een beëindiging met wederzijds goedvinden vindt plaats via het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. De beëindigingsovereenkomst wordt vaak ook een vaststellingsovereenkomst (VSO) genoemd. 

In de beëindigingsovereenkomst worden de gemaakte afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst vastgelegd. De werkgever en werknemer zijn (bijna) volledig vrij in het bepalen van de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Wel worden vaak enkele vaste onderwerpen opgenomen in de overeenkomst.

Waarborgen rechten op een WW-uitkering

Vaak is het voor de werknemer van belang dat hij of zij een WW-uitkering kan ontvangen na het einde van een dienstverband. Een eventueel akkoord over een beëindiging is daarvan afhankelijk. Volgens de Werkloosheidswet heeft een werknemer slechts recht op een WW-uitkering als de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt. 

Een werknemer is niet verwijtbaar werkloos als hij of zij akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst. Wel dienen enkele punten opgenomen te worden in de overeenkomst om het WW-recht zeker te stellen. Er moet bijvoorbeeld duidelijk uit de overeenkomst blijken dat het initiatief voor de beëindigingsovereenkomst van de werkgever komt, dat geen sprake is van een ontslag op staande voet en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van de beëindiging.

Voor de WW-uitkering moet ook rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Hoewel partijen geheel vrij zijn zelf te beslissen welke afspraken worden gemaakt over het einde van een dienstverband, zal een werknemer niet instemmen met een te korte opzegtermijn. De werknemer zal namelijk pas een WW-uitkering ontvangen na afloop van de (fictieve) opzegtermijn. 

Afspraken over de einddatum en invulling van de opzegtermijn

Het grote voordeel van een beëindigingsovereenkomst is dat alle losse eindjes kunnen worden afgewikkeld. Partijen komen samen een einddatum overeen en er kunnen afspraken worden gemaakt over vrijstelling van werk tijdens de laatste periode van het dienstverband. Ook over de wijze van overdragen van de werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt.

Afspraken over de financiële gevolgen van de beëindiging

Nog een belangrijk punt zijn de afspraken over de financiële gevolgen van de beëindiging. Wanneer een werkgever graag afscheid wil nemen van een werknemer via een beëindigingsovereenkomst, zal de werkgever een aantrekkelijk voorstel moeten doen. De werknemer kan er namelijk voor kiezen niet akkoord te gaan met een beëindiging. In dat geval moet een werkgever een ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter volgen om de werknemer te kunnen ontslaan.

De werkgever kan daarom kiezen een ontslagvergoeding aan te bieden om de werknemer te motiveren akkoord te gaan met de beëindiging. Een ontslagvergoeding (ook wel beëindigingsvergoeding) komt in de plaats van de transitievergoeding. De wettelijke transitievergoeding is namelijk alleen verschuldigd bij eenzijdig ontslag door de werkgever.

Naast een ontslagvergoeding kunnen nog afspraken worden gemaakt over de resterende verlofdagen, eventuele bonussen of toeslagen, (het overnemen van) bedrijfseigendommen, vergoeding voor juridisch advies, een vergoeding voor outplacement, noem maar op.

Post-contractuele afspraken 

Hiernaast zijn de post-contractuele afspraken van belang. Vaak worden in de arbeidsovereenkomst bijzondere bedingen opgenomen, zoals een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en relatiebeding. In de beëindigingsovereenkomst kan worden opgeschreven aan welke bedingen de werknemer wel en niet wordt gehouden na beëindiging van het dienstverband. Ook kunnen nieuwe post-contractuele afspraken worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst. Vaak wordt bijvoorbeeld afgesproken dat partijen de inhoud van de beëindigingsovereenkomst geheim houden. 
 

Specialisten Beëindigingsovereenkomst

Bekijk ons team