Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst moet altijd worden gekeken naar een aantal vaste onderwerpen.

Bepaalde of onbepaalde tijd?

Eén van de belangrijkste onderwerpen om goed vast te leggen is de aard van het contract. Vaak wordt als eerste een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Deze is van tijdelijke aard. Bij het aanbieden van een tijdelijk contract gelden bijzondere regels rondom (onder andere) de proeftijd, de ketenregeling, het concurrentiebeding en de mogelijkheid om het contract tussentijds op te zeggen.

Salaris en secundaire arbeidvoorwaarden

De afspraken over het loon / salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard heel belangrijk om goed op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Wanneer dit niet duidelijk in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, kan hier discussie over ontstaan. Soms geldt dat sommige (secundaire) arbeidsvoorwaarden uitgebreide voorwaarden hebben. Denk aan het gebruik van een leaseauto of het ontvangen van een winstuitkering. In dat geval kan een personeelshandboek van pas komen, zodat de arbeidsovereenkomst beknopt en overzichtelijk kan blijven.

Vakantiedagen en ziekteverzuim

Een werkgever heeft bij indiensttreding van de werknemer een informatieverplichting over bepaalde onderwerpen, waaronder het aantal vakantiedagen per jaar. Ook moet de werknemer worden geïnformeerd over de controlemaatregelen en loondoorbetaling bij ziekte.

Proeftijd

In de eerste arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd afgesproken. In die periode kunnen zowel de werkgever als werknemer per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan soms zeker goed van pas komen. Denk aan een situatie waar al snel blijkt dat de werkwijze van de werknemer niet goed aansluit op de visie van de werkgever.

Als een proeftijdbeding wordt opgenomen in de overeenkomst, is het van belang dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

De volgende regels gelden:

  • géén proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die zes maanden of korter duurt;
  • maximaal één maand proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die zes maanden en één dag tot twee jaar duurt;
  • maximaal twee maanden proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van twee jaar en één dag of voor onbepaalde tijd;
  • hiernaast geldt dat in de cao mag worden afgeweken van de wettelijke proeftijd. Deze dient dus altijd te worden gecontroleerd.

Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

In de arbeidsovereenkomst worden ook vaak bijzondere bedingen opgenomen. Een (non-)concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding en/of daaraan gekoppeld boetebeding. Deze bijzondere bedingen gelden slechts onder specifieke voorwaarden. 

Datzelfde geldt voor het nevenwerkzaamhedenbeding. Vanaf de invoering van de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden mag u als werkgever het verrichten van nevenwerkzaamheden alleen verbieden als u daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. 

Specialisten Arbeidsovereenkomst

Bekijk ons team