Einde dienstverband

Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan een werknemer zelf besluiten om zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen of om zijn arbeidsovereenkomst (tussentijds) op te zeggen. Het initiatief ligt dan bij de werknemer. 

Veel vaker ligt het initiatief voor een ontslag bij de werkgever. Daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Afhankelijk van die reden en de medewerking van de werknemer, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Enkele vormen van beëindiging zijn de volgende.

  • De meest eenvoudige wijze van beëindiging is het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
  • Het merendeel van de ontslagen op initiatief van de werkgever vindt plaats met wederzijds goedvinden. De afspraken tussen werkgever en werknemer worden schriftelijk vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Dit met het oog op een WW-uitkering voor de werknemer. 
  • Indien sprake is van bedrijfseconomische redenen, kan een arbeidsovereenkomst door een werkgever worden beëindigd via UWV. Ontslag via UWV kan ook plaatsvinden bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De termijn hiervoor is twee jaar. Daarna vervalt de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod bij ziekte. Onder omstandigheden kan zo’n termijn worden verlengd tot drie jaar. Op het moment dat het ontslagverbod vervalt, kan de werkgever via UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te mogen opzeggen. 

Redenen in de persoon van de werknemer

Ontslag via de kantonrechter behoort tot de mogelijkheden in het geval sprake is van redenen gelegen in de persoon van de werknemer, zoals verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een verstoorde relatie.

Ontslag op staande voet

De zwaarste vorm van ontslag is een ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct opgezegd. Om een werknemer rechtsgeldig te kunnen ontslaan, moet kort gezegd sprake zijn van een dringende reden voor ontslag, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de reden voor ontslag moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer.

Aandachtspunten bij ontslag

Bij vrijwel alle vormen van ontslag spelen één of meer van de onderstaande aspecten een rol: