Medezeggenschap speelt een cruciale rol bij bepaalde beslissingen binnen een bedrijf. De belangrijkste vertegenwoordiging hiervan is de ondernemingsraad (OR), die verplicht is in bedrijven met 50 of meer werknemers. De OR heeft speciale rechten, zoals het advies- en instemmingsrecht, waarmee hij invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. We bieden advies aan zowel ondernemers als OR'en om deze medezeggenschap effectief uit te voeren. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet reguleert de rechten en plichten van ondernemingsraden en legt vast hoe de medezeggenschap binnen organisaties georganiseerd moet worden.

De OR vertegenwoordigt de belangen van het personeel en heeft een aantal belangrijke rechten en bevoegdheden:

  1. Adviesrecht: De OR heeft het recht om advies uit te brengen over belangrijke beslissingen die de organisatie aangaan, zoals fusies, overnames, reorganisaties, en investeringen van aanzienlijke omvang.

  2. Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten, zoals het vaststellen of wijzigen van arbeidsvoorwaarden, regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, en regelingen omtrent personeelsopleidingen en -scholing, is de instemming van de OR vereist.

  3. Recht op informatie: De werkgever is verplicht om de OR tijdig en volledig te informeren over aangelegenheden die de organisatie aangaan. Dit stelt de OR in staat om de advies- en instemmingsrecht op een goede manier uit te oefenen.

  4. Recht op overleg: De werkgever moet regelmatig overleg voeren met de OR over onderwerpen die het personeel aangaan.

  5. Initiatiefrecht: De OR heeft het recht om zelf onderwerpen aan te dragen die van belang zijn voor het personeel.

  6. Recht op bijstand: De OR heeft het recht om deskundigen in te schakelen om hem te ondersteunen bij zijn taken.

Overtredingen van de WOR kunnen leiden tot sancties voor de werkgever en in sommige gevallen tot nietigverklaring van genomen besluiten.

OR'en worden vaak geconfronteerd met complexe uitdagingen, zoals adviseren over reorganisaties, grote investeringen en fusies, maar ook over zaken zoals arbeidsomstandigheden. Communicatie tussen de ondernemer en de OR is hierbij cruciaal. Ons team heeft uitgebreide ervaring en ondersteunt zowel OR'en als ondernemers. Deze ervaring stelt ons in staat om alle belangen in overweging te nemen en te bemiddelen bij conflicten.

Onze specialisten hebben alle benodigde kennis in huis voor de complexe vraagstukken waar OR'en en ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Indien nodig werken we nauw samen met andere teams binnen ons kantoor. We bieden ondersteuning bij allerlei kwesties, van praktische vragen tot grote OR-trajecten. Denk aan zaken als de medezeggenschapsstructuur, bedrijfsovernames, reorganisaties, benoeming en ontslag van bestuurders en de rol van de OR daarin. Ook ondersteunen wij bij diverse instemmings- en adviesplichtige onderwerpen, zoals het aanpassen van arbeidsvoorwaardenregelingen en het gebruik van beveiligingscamera’s op bedrijfsterreinen. Onze aanpak gaat verder dan het toepassen van de wet en de jurisprudentie, we adviseren ook over de strategie en samenwerking tussen OR en bestuurder. Waar dat nodig is, staan we ondernemers en OR’en ook bij in procedures bij de Ondernemingskamer. Ook verzorgen onze arbeidsrecht advocaten regelmatig cursussen over dit onderwerp.

 

Specialisten Medezeggenschapsrecht

Bekijk ons team