Onder bepaalde voorwaarden zijn ondernemers verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet reguleert de rechten en plichten van ondernemingsraden en legt vast hoe de medezeggenschap binnen organisaties georganiseerd moet worden.

De OR vertegenwoordigt de belangen van het personeel en heeft een aantal belangrijke rechten en bevoegdheden:

  1. Adviesrecht: De OR heeft het recht om advies uit te brengen over belangrijke beslissingen die de organisatie aangaan, zoals fusies, overnames, reorganisaties, en investeringen van aanzienlijke omvang.

  2. Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten, zoals het vaststellen of wijzigen van arbeidsvoorwaarden, regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, en regelingen omtrent personeelsopleidingen en -scholing, is de instemming van de OR vereist.

  3. Recht op informatie: De werkgever is verplicht om de OR tijdig en volledig te informeren over aangelegenheden die de organisatie aangaan. Dit stelt de OR in staat om de advies- en instemmingsrecht op een goede manier uit te oefenen.

  4. Recht op overleg: De werkgever moet regelmatig overleg voeren met de OR over onderwerpen die het personeel aangaan.

  5. Initiatiefrecht: De OR heeft het recht om zelf onderwerpen aan te dragen die van belang zijn voor het personeel.

  6. Recht op bijstand: De OR heeft het recht om deskundigen in te schakelen om hem te ondersteunen bij zijn taken.

Overtredingen van de WOR kunnen leiden tot sancties voor de werkgever en in sommige gevallen tot nietigverklaring van genomen besluiten.

Een OR kan voor voor flinke uitdagingen komen te staan, bijvoorbeeld wanneer binnen de onderneming wordt gereorganiseerd en arbeidsplaatsen komen te vervallen, wanneer een fusie aanstaande is of wanneer discussie bestaat over de vraag of bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsplichtig zijn. Wij hebben ten aanzien van al deze medezeggenschapsrechtelijke aspecten jarenlange ervaring en staan zowel ondernemers als ondernemingsraden bij. Ook verzorgen onze arbeidsrecht advocaten regelmatig cursussen over dit onderwerp.

Specialisten Medezeggenschapsrecht

Bekijk ons team