Sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is bedoeld om mensen een bepaald inkomen te garanderen als zij tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om zelf in voldoende mate in hun inkomen te voorzien, zoals bijvoorbeeld wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen of het overlijden van een naaste. In zulke gevallen kunnen mensen onder voorwaarden aanspraak maken op een uitkering. Denk bijvoorbeeld aan een WW-uitkering, Ziektewetuitkering, WIA-uitkering of een uitkering op grond van de Wajong.
 
Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is complex, mede omdat voortdurend wijzigingen worden doorgevoerd. De overheid legt bovendien steeds meer risico’s, taken en verantwoordelijkheden op het bordje van werkgevers. Als werkgevers niet adequaat reageren op de wijzigingen, worden zij soms jarenlang met hoge niet voorziene kosten geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de gedifferentieerde premie voor de WGA of Ziektewet of zwaardere lasten voor een werkgever als eigenrisicodrager.
 
Particulieren dienen in het kader van het verkrijgen en het behouden van een uitkering aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Soms voldoet iemand onbedoeld niet aan die verplichtingen. Als er dan problemen ontstaan, lopen mensen vaak tegen een muur op van verschillende instanties en procedures die de weg naar het broodnodige inkomen verhinderen. Kleine fouten en nalatigheden kunnen dan grote financiële gevolgen hebben.
 
Wij beschikken over specialisten met ruime ervaring op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Wij adviseren zowel bedrijven als particulieren, werkgevers als werknemers en wijzen hen de weg in dit complexe rechtsgebied. Wij kunnen u tijdig adviseren over vraagstukken, en als het nodig is procederen wij voor u in bezwaar- en beroepsprocedures tegen uitkeringsinstanties zoals UWV. Dat kan gaan om uiteenlopende leerstukken. Denk bijvoorbeeld aan de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava), waardoor het ziek uit dienst treden van uw werknemers direct gevolgen heeft voor de hoogte van uw premies met betrekking tot de werknemersverzekeringen. Of denk aan UWV dat aan u een loonsanctie oplegt, omdat u niet heeft voldaan aan uw re-integratieverplichtingen.

Neem voor een op maat gesneden advies of een verblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onze advocaten.

 

Specialisten Sociale zekerheid

Bekijk ons team