Actualiteit
Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Reikwijdte opzegverbod lidmaatschap OR

In artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW is een opzegverbod opgenomen voor een werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Deze bepaling geldt ook bij een OR van een overheidswerkgever. Uit artikel 7:671b lid 2 BW volgt dat de kantonrechter het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een...

monument

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Instandhoudingsplicht rijksmonumenten

De Erfgoedwet, die in werking trad op 1 juli 2016, voerde een wettelijke ‘instandhoudingsplicht’ in voor eigenaren van een rijksmonument. De rechtbank Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat naleving van deze verplichting door gemeenten afgedwongen kan worden met behulp van bestuurlijke handhaving.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toestemming voor witwassen?

Goederenrecht. Art. 5:91 lis 1 BW en art. 5:104 lid 2 BW. Gemeente weigert als grondeigenares toestemming voor overdracht van opstalrecht met betrekking tot bedrijfspand. Vervangende machtiging op voet van art. 5:91 lid 4 BW? Ontoereikende motivering.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Opengewerkt hekwerk

Eigendom strook grond, gelegen voor woonhuis. Geen verkrijgende of bevrijdende verjaring. Geen natrekking.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Inbezitneming blijft onrechtmatig

Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Gemeenten, let op de motivering van een Didam-uitgifte aan één gegadigde!

Dat de motivering van een voorgenomen uitgifte in erfpacht aan één gegadigde belangrijk is – in het kader van het Didam-arrest - bevestigt deze uitspraak van de rechtbank van Rotterdam nog maar eens. ‘Het behouden van een functionele eenheid’ tussen twee naastgelegen terreinen vindt de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Een Didam-publicatie: laat deze lang genoeg op de website staan

Inmiddels zijn veel gemeenten ervan op de hoogte dat een voorgenomen verkoop van een onroerende zaak aan één serieuze gegadigde gemotiveerd en gepubliceerd moet worden. Door middel van de publicatie bieden gemeenten aan andere gegadigden een redelijke termijn om een kort geding procedure aan te...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Ook ‘Didam’ bij tijdelijke verhuur; risicovolle executie

1. Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk is dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Leerlingenvervoer

Appellante is alleenstaande ouder van vier kinderen en werkt in deeltijd. Zij heeft voor haar zoon een aanvraag ingediend voor de bekostiging van leerlingenvervoer van en naar zijn school voor speciaal basisonderwijs. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat de afwijzing van deze...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Invorderingsperikelen

De Afdeling heeft overwogen dat naar aanleiding van twee afzonderlijke lasten verbeurde dwangsommen om uiteenlopende redenen niet meer kunnen worden ingevorderd. De eerste last houdt in rechte geen stand, zodat de invorderingsbeschikking hetzelfde lot treft. Ten aanzien van de tweede last geldt dat...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toets evenwichtigheid woningsluiting leidt tot onvoorspelbare uitkomst

Een uitspraak van de Afdeling van 1 maart 2023 over een woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet is het signaleren waard. Uit de uitspraak blijkt dat, hoewel de Afdeling de toetsingskaders steeds scherper neerzet, de uitkomsten van de daarop gebaseerde toets (nog steeds) vrij onvoorspelbaar...

Tip van de Week 8

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

De eerste online gebiedsverbod uitspraak

Op 3 februari 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland voor het eerst geoordeeld over een ‘online gebiedsverbod’. De rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester van Utrecht geen online gebiedsverbod mocht opleggen aan een 17-jarige jongen uit Zeist.