Actualiteit
Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets

Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. In deze zaak hebben ouders voor hun kind jeugdhulp (begeleiding) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd. De ouders wensen de jeugdhulp zelf te verlenen. De gemeente...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Ook een huisverbod voor niet-bewoner?

De Wet tijdelijk huisverbod biedt de burgemeester de mogelijkheid om bij ernstig en onmiddellijk gevaar maatregelen te nemen tegen de pleger van huiselijk geweld door deze een huis- en contactverbod op te leggen. Dat kan alleen als die pleger (gedeeltelijk) woont in de woning. Dat het Verdrag van...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Schorsing woningsluiting wegens twijfel over rol woning bij drugshandel

Wanneer in een woning een handel hoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen is de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Opw) in beginsel bevoegd om de woning te sluiten. Bij de beoordeling of de burgemeester dat ook in redelijkheid kon doen, beoordeelt de bestuursrechter de noodzaak...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Evident geen overtreding

Op 30 januari 2018 werd aan de eigenaar van een perceel waar achtereenvolgens een hennepplantage en een drugslaboratorium zijn aangetroffen een last onder bestuursdwang opgelegd wegens bodemverontreiniging als gevolg van het laboratorium. Tegen dit besluit heeft de eigenaar geen rechtsmiddelen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

LinkedIn verbanning

Vordering van politicus om zijn profiel terug te plaatsen op sociaal media platform toegewezen. Verwijderde berichten hoeven niet te worden teruggeplaatst. Zijn terecht als misinformatie aangemerkt, maar verwijderde profiel was onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen, omdat de beleidsrichtlijnen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Verkoopbrochure

Kort geding. Geschil over verkoop panden de Berckepoort in Dordrecht. Gemeente heeft bij verkoopprocedures niet voldoende zorgvuldig gehandeld. Verbod om verkoopovereenkomst met winnende partij te sluiten. Gebod om verkoopprocedures in te trekken en (een) nieuwe verkoopprocedure(s) te organiseren...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Opt-in-systeem

Onrechtmatige overheidsdaad. Afvalstoffenverordening gemeente Amsterdam. Opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Verordende bevoegdheid gemeente. Strijd met Wet Milieubeheer (Wm)? Toetsing gemeentelijke verordening aan algemene rechtsbeginselen. De Afvalstoffenverordening van de gemeente...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Doorgebrande balken

Verkoop historisch pand door de gemeente aan projectontwikkelaar. In het pand blijkt asbest aanwezig te zijn. Heeft de gemeente haar mededelingsplicht geschonden? Het hof laat dit in het midden. Het is van oordeel dat in dit geval de op de ontwikkelaar rustende onderzoeksplicht prevaleert boven de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Gemeentelijke exoneratie

Bevoegdhedenovereenkomst. Vaststellen van bestemmingsplannen. Toerekenbare tekortkoming. Geen onrechtmatige daad. Een agrariër vat het plan op om een Bed & Breakfast en een conferentiecentrum te gaan runnen. Omdat het bestemmingsplan dat niet toeliet, heeft de gemeente De Bilt in 2007 een vergunning...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Tegenvoorstel

Beroepsaansprakelijkheid juridisch adviseur. Had de juridisch adviseur moeten waarschuwen voor het risico van het doen van een tegenvoorstel tegen een eindbod? Motiveringsklachten. Huurders exploiteren een horecapand dat in 2010 door de gemeente wordt verworven. De gemeente had namelijk plannen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Leidt toepassing van artikel 6:22 Awb tot gegrondverklaring van het beroep?

Toepassing van artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep. In een procedure had de rechtbank een gebrek geconstateerd in het besluit, maar het besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in stand gelaten en het beroep ongegrond verklaard. De...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Judiciële lus en de reguliere procedure

Toepassing van artikel 8:113 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (de zgn. judiciële lus) laat onverlet dat eerst bezwaar moet worden gemaakt als het nieuw te nemen besluit met de reguliere procedure wordt voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders van Roermond verleende een...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Minister moet snel besluit nemen over openbaarmaking coronadocumenten

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet uiterlijk 30 november 2021 beslissen of hij alle documenten openbaar maakt die NOS en NTR hebben opgevraagd over de coronacrisis en de bestrijding ervan. Dat oordeelde de Afdeling op 20 oktober 2021. Omdat de minister niet binnen de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Telefonisch horen mogelijk als belanghebbende daarmee instemt

Telefonisch horen is mogelijk als belanghebbende daarmee instemt, mits een en ander voldoende zorgvuldig geschiedt. Niet in geschil is dat appellant niet heeft ingestemd met het telefonisch horen in bezwaar. Strijd met artikel 7:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Afdeling passeert evenwel...